Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 oktober 2017

Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar verzoek aan me Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw DOYEN Isabelle tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertege(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017205334
pub.
13/10/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013685 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013684 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017205575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "Mensura Kinderbijslag" VZW sluiten dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar verzoek aan mevrouw PANNEELS Anne eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid van het algemeen beheerscomité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw DOYEN Isabelle tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwoordigster van de representatieve organisaties van de werknemers ter vervanging van mevrouw PANNEELS Anne, wiens mandaat zij zal voltooien.

^