Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 juni 2017

Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 april 2017 wordt de heer Axel De LUYCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 december 2016.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017012395
pub.
26/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 02/05/2017 numac 2017011733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017200625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017070054 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme sluiten wordt de heer Axel De LUYCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 december 2016.

^