Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017011203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsector; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsector type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012708 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017012761 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2017 : - zijn benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen : - Mevr. Mostrey, I., griffier bij de vredegerecht Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Fermont, F., griffier bij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017012759 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2017 : - is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, de heer Hoogewys, E., assistent bij de griffie van het vrede Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is, via verandering van graad, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017012760 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, in werking tredend op 31 augustus 2017 `s avonds, is Mevr. Fourneau, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag h Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, in werking tredend op 30 september 2017 `s avonds, is d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017030410 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 februari 2017 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden en mandatarissen van de provincie Luik : Voor 35 jaar dienstactiviteit Mevr. Françoise Collin, bestuursbediende; De heer Luc Evrard, technisch hoofdbeambte; Mevr. A(...) type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017200085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017201290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2016, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van overbruggingsploegen in de textielsector type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017201463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van de halve overbruggingsploegen in de textielsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203382 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2017, - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen : * de heer Legrelle B., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Andenne; * is mevr. De Mol

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012246 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Elindus BVBA van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012720 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Deontologische Code van de toeristische gidsen en tot invoeging van bepalingen in het Waals Toerismewetboek type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012756 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem type ministerieel besluit prom. 13/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 13/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012775 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende de aanstelling van controleartsen en chaperons voor de uitvoering en de begeleiding van dopingcontroles type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012785 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012833 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 10/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017020408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de vice-rector van de « Université de Liège » type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017020407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de examencommissie belast met de evaluatie van de oriëntatietest in de gezondheidssector in de diergeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203331 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 30 mei 2017, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur in Grace-Hollogne onder de handelsnaam type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203387 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 9 mei 2017 wordt het Rode Kruis van België gemachtigd om een legaat te aanvaarden, vermaakt door de heer Jean Lambert, bij leven woonachtig te 1400 Nijvel, rue du Géant 8, bus 20. Bij ministeriee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203447 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 11 mei 2017 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de nv « Sylvester Productions », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingeko « Zijn de artikelen 14, § 2 van de RSZ-Wet en 23, tweede lid, van de Algemene Beginselenwet So(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203448 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 april 2017 in zake Marc Vanstapel tegen Sonja Giraerts, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 mei 2017, heeft het Hof van « Schendt artikel 1467 Burgerlijk Wetboek, in de mate het erin voorziet dat de echtgenoot die, in h(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit betreffende de leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten. Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten. Bij wordt de heer Vincent MESTDAGH, te Pecq, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot ge(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 2 juni 2017 van Mevrouw de Voorzitter van de arbeidsrechtbank van Henegouwen, werd mevrouw LAMBIOTTE Marie-Anne, rechter in sociale zaken als werkgever bij deze rechtbank,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017020406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017020418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017020417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017030380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van meerdere mandaathouders binnen het Croix-Rouge de Belgique - Franstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017030381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van het model van gendertest ter uitvoering van de artikelen 4 en 6 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017030386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017012774 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203333 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 31 mei 2017 wordt de erkenning van de heer Thomas Puytjens als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 9 juni 2017 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglementering v

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203371 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Hof van beroep te Bergen In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2017, pagina 62143, waarbij de heer Demolin, P. door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen werd aangewezen om, van

document

type document prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203453 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Dataminers (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG17171 Solliciteren kan tot 11 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017012395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 april 2017 wordt de heer Axel De LUYCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 december 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017012396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 april 2017 wordt de heer Sebastiaan WILLAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 december 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017012801 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendma Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. van SLOTEN Fabienne, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017012810 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij bovengenoemde raadgevende afdeling, als vertege(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/06/2017 numac 2017203445 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie (niveau ****1) voor de Veiligheid van de Staat. - **** : ****17069 Deze selectie werd afgesloten op 15/06/2017. Er is 1 laureaat. De lij(...)
^