Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2015

Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015 : - wordt aan de heer Peter VERSTUYFT eervol ontslag v - wordt de heer Wilfried LEMMENS, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Hulp- en voorzorgska(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015204692
pub.
19/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015 : - wordt aan de heer Peter VERSTUYFT eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden; - wordt de heer Wilfried LEMMENS, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de reders, ter vervanging van de heer Peter VERSTUYFT, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^