Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 2015

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij hetzelfde besluit, wordt de heer EL OTMANI, Youssef, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverva(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022387
pub.
06/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015203718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de podiumkunsten van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel en tot bepaling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de bijlagen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2014 met registratienummer 122601/CO/301.01 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015203934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015203674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door de Belgische federale overheid als Belgische Rode Kruis, instelling van openbaar nut, voor zover de werknemers werkzaam zijn in de opvangcentra voor asielzoekers, de noodopvangcentra, de centra voor winteropvang, of deze activiteiten omkaderen, en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten" sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer PALSTERMAN, Paul.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer EL OTMANI, Youssef, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde raad, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie, ter vervanging van de heer PALSTERMAN, Paul, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^