Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juni 2015

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2015, wordt de heer Patrick O.G. DE METS, adviseur-generaal bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A5 - adviseur-generaal. Bij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003224
pub.
17/06/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oprichting en vaststelling van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid Solidariteit 2e pijler voor de bewakingsdiensten" type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015201476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2015, wordt de heer Patrick O.G. DE METS, adviseur-generaal bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A5 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 27 april 2015, die uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2015, wordt de heer Patrick O.G. DE METS, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^