Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 maart 2014

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Jef Maes eervol ontslag verleend - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, benoemd ten titel va(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014201818
pub.
24/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid et federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3quindecies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014003087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag sluiten, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Jef Maes eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie; - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, benoemd ten titel van lid van hetzelfde Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Mevr. Celien Vanmoerkerke, ter vervanging van de heer Jef Maes, wiens mandaat zij zal voleindigen.

^