Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009127 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde type wet prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 24 oktober 2013, en in uitvoering van artikel Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van(...) type wet prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie logopedisten - verzekeringsinstellingen van 27 februari 2014 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betref Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 36 van de nomenclatuur van de geneesku(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het **** en die in het huwelijk willen treden type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014009112 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 september 2013 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 september 2013, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Zie(...) I. Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 10(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 126, baanvak Statte - Ciney, gelegen te Hoei, ter hoogte van de kilometerpaal 35.500 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur - Rivage, gelegen te Hamoir, ter hoogte van de kilometerpaal 28.590 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Rivage - Marloie, gelegen te Comblain-la-Tour, ter hoogte van de kilometerpaal 24.263 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur - Rivage, gelegen te Hamoir, ter hoogte van de kilometerpaal 27.610 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Rivage - Marloie, gelegen te Comblain-au-Pont, ter hoogte van de kilometerpaal 20.675 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 53 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Rivage - Marloie, gelegen te Marche-en-Famenne, ter hoogte van de kilometerpaal 58.666 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Rivage - Marloie, gelegen te Hamoir, ter hoogte van de kilometerpaal 29.360 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Rivage - Marloie, gelegen te Barvaux, ter hoogte van de kilometerpaal 40.338 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Rivage - Marloie, gelegen te Bomal, ter hoogte van de kilometerpaal 36.899 type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 21.077 type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014021041 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014021042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de lijst van de firma's voor de controle van fysisch-technische kwaliteitsnormen van de installaties van de mammografische eenheden en van het centrum voor tweede lezing in het kader van de borstkankeropsporing door digitale mammografie in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 12/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot de erkenning van het sociaal secretariaat « Paycover VZW », te 8500 Kortrijk

arrest

type arrest prom. 16/01/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

decreet

type decreet prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014035264 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 en ondertekend op 25 juni 2012 type decreet prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014035265 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het vierde leerjaar van het secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014035258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking aan het Departement internationaal Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014035261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014201479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014201523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht en de herbestemming van de vastleggingen 00.033.285 en 00.033.286 genomen op de begroting van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid van het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014201522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 12, 22 en 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname van de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking

bericht

type bericht prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage B bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2014 type bericht prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201718 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 februari 2014, heeft de vzw « Die zaak is ingeschreven onder nummer 5852 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201717 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 februari 2014, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5857 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201745 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 februari 2014 in zake wijlen Marie Sior, adoptante, en van Nadia Mazzier, geadopteerde, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen o « Schendt artikel 347-2 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, afzon(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenning van de rijsch(...)

erratum

type erratum prom. 21/12/2013 pub. 24/03/2014 numac 2014003108 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. - Erratum type erratum prom. 26/12/2013 pub. 24/03/2014 numac 2014003109 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 24/03/2014 numac 2014011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. - Errata type erratum prom. 04/09/2012 pub. 24/03/2014 numac 2014201419 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 1999 tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201892 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts klimatologie (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (ANG14172) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Eén v(...) type document prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201906 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laborant (niveau C) voor het Ministerie van Defensie (AFG14139) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : Vere(...) Vereiste diploma's of getuigschriften op de uiterste inschrijvingsdatum behaald in één van volgende(...) type document prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201916 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige intern controleurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige intern controleurs (niveau A) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (CNG13041) werd afgesloten op 10 maart 2014. Er (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SCHENKELAARS, Jean-Pierre, benoemd in de hoedanigheid van werk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. VERGISON, Anne, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEPOORTER, Jan, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verz(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaa(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201790 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op 1 maart 2014, wordt Mevr. Dechamps, Françoise, aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de E Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201818 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Jef Maes eervol ontslag verleend - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, benoemd ten titel va(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/03/2014 numac 2014201917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** controlesystemen De vergelijkende selectie van **** **** **** controlesystemen (niveau ****) voor het **** ****(...) Er zijn geen geslaagden.
^