Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 mei 2014

Directoraat generaal Justitiehuizen. - Personeel Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2014, wordt de heer FERREIRA MARUM, Pedro, Adviseur Directeur Monitoring - Elektronisch toezicht, geboren te Elsene op 5 oktober Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009308
pub.
28/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat generaal Justitiehuizen. - Personeel Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014003363 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend sluiten, wordt de heer FERREIRA MARUM, Pedro, Adviseur Directeur Monitoring - Elektronisch toezicht, geboren te Elsene op 5 oktober 1967, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in het Franstalige taalkader, tot de graad van Adviseur-generaal Directeur - Nationaal Centrum van het Elektronisch toezicht, klasse A4, in de vakrichting Algemeen beheer, met ingang van 1 november 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^