Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 augustus 2014

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer CHALLE, Gaël, geboren op 8 maart 1983 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009252
pub.
25/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot erkenning en betoelaging van de koepels en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 voor de erkenning en betoelaging van de Federaties van de niet gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2010 betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de principes volgens dewelke het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de berekening en het bedrag verifieert en goedkeurt van de kosten waarvan aan het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden de terugbetaling wordt gevraagd type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" sluiten wordt de heer CHALLE, Gaël, geboren op 8 maart 1983 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, in het franstalig taalkader, met ingang van 1 februari 2014.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekend brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^