Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 januari 2014

Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, is de heer KAYE Stéphane benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer NEYNS Jea

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013206984
pub.
15/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011645 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011644 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van effectieve leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013002069 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2008 tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022644 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013002075 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel sluiten, is de heer KAYE Stéphane benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer NEYNS Jean-Paul wiens mandaat hij zal voleindigen.

^