Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 september 2013

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DUYSENS Géraldine, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022485
pub.
27/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2013 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de berekening van de aanvullende bijdrage betreft sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2013, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer PLUMACKER Alain.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DUYSENS Géraldine, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer PLUMACKER Alain, wiens mandaat zij zal voleindigen.

^