Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2008 pub. 27/09/2013 numac 2013000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap. - Duitse vertaling type wet prom. 09/05/2008 pub. 27/09/2013 numac 2013000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken Oproep voor geneesheren-deskundigen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging 1. Context : Indien hij op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico (...) type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013003303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de voorwaarden tot vrijstelling van de spaardeposito's beoogd in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en de voorwaarden van het aanbod van tarieven op deze laatste type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013007201 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 9553 van 5 juni 2013 wordt kolonel **** ****. **** op 3 juni 2013, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigadegeneraal om de functie uit te **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013007204 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 36 van 16 september 2013 wordt de heer Ludwig Van Der Veken, directeur-generaal, van de Nederlandse taalrol, door verhoging in graad, bevorderd tot de graad van secretaris-generaal Dit besluit treedt in werking op 5 september 2005. Een beroep tot nietigverklaring van de voorme(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013007202 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling **** koninklijk besluit ****. 9554 van 11 juni 2013 wordt generaal-majoor ****. **** op 27 juni 2013, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-generaal om de functie ui type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013009446 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 september 2013, wordt het koninklijk besluit van 23 mei 2013, waarbij (...) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 27/09/2013 numac 2013012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en financiering van vakopleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013014487 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erken(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013014491 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erken(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014514 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 166, sectie Y Neffe - Bertrix, te Merny te realiseren type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014515 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde werken in het kader van de afschaffing van de overwegen nrs. 7 en 8 op de spoorlijn nr. 166 te Bertrix te realiseren type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor rolstoelen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205334 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 is de heer Collignon, A., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sprimont, benoemd tot vrederechter van het kanton Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffal Bij koninklijke besluiten van 17 september 2013, die in werking treden op de dag van de eedafle(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205335 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Drooghenbroeck, V., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013007198 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de benoeming van een revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013009445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 15 juli 2013 : is Mevr. Bonaventure, V., attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, benoemd tot eerste attaché in deze dienst; Dit beslui is de heer Brouillard, A., attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bi(...) type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op spooraansluiting nr. 43m, die de militaire basis van Marche-en-Famenne verbindt met de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur - Marloie, gelegen te Marche-en-Famenne op de weg Marche - Hotton, ter hoogte van de kilometerpaal 55.865 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013024345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.653.867 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205198 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel van 1 juli 2013 wordt het laboratorium Alcontrol BV met ingang van 3 juni 2013 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2013 wordt de erkenning inzake Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2013 wordt de erkenning van de "SA CSD Ingénieurs(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013204745 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2013 van 7 augustus 2013 Rolnummer 5424 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektricit Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205337 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 224.645 van 16 september 2013 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 23 januari 2012 waarbij Mevr. Patricia Cools benoemd werd tot rechter in de arbeidsrech

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205336 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 5 december 2012 werd Mevr. Vercammen, C., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen, vanaf 1 januari 2 Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 1(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 131-7 Ladders - Deel 7 : Verrolbare bordesladders en -trappen (1e uitgave) NBN EN 280

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013018369 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA LANDEXPLO, Ludo DAUWEN, Lea SELS, Victor NOOTS en Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2013. Deze zaak is ingeschrev(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013014464 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013014465 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013014490 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2528 van de autorijschool "VTI Autorijschool" wordt ingetrokken vanaf 26 juli 2013. type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013014488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013014489 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031675 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 22 juni 2012 van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ANTHONI Paul, gedomicilieerd Tramstraat 6D, te 2260 WESTERLO, erkend als erkend verwarmingsketeltech De erkenning draagt het nummer TCAG1-1132902 Bij beslissing van 7 juni 2012 van de leidende(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031678 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 11 juli 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ARTEAGA PASCUAL Gerardo, gedomicilieerd rue de la Gayolle 4, te 7850 Enghien, erkend als erkend ver De erkenning draagt het nummer TCAG2-1135225. Bij beslissing van 17 juli 2012, van de leiden(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031679 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 14 februari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BJOKO Michaël, gedomicilieerd Charlie Chaplinstraat 1, bus 3, te 1090 Brussel, erkend als erken De erkenning draagt het nummer TCAG1-1112892. Bij beslissing van 23 februari 2012, van de l(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031681 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 28 augustus 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DEBAERDEMAEKER Jean-François, gedomicilieerd Heienbeekstraat 46, te 1850 Grimbergen, erkend als De erkenning draagt het nummer TCAG1-1137107. Bij beslissing van 28 augustus 2012, van de le(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031680 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 6 april 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BIJLOOS Kris, gedomicilieerd Appeystraat 44, te 3830 Wellen, erkend als erkend verwarmingsketeltechn De erkenning draagt het nummer TCAL-1027793. Bij beslissing van 11 april 2012, van de leide(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031682 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 22 juni 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ANTHONI Paul, gedomicilieerd Tramstraat 6D, te 2260 WESTERLO, erkend als erkend verwarmingsketeltech De erkenning draagt het nummer TCAL-1132886. Bij beslissing van 7 juni 2012, van de leidend(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031684 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 24 januari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DANNAU, Jean-Marie, gedomicilieerd chaussée d'Hondzocht 493, te 1480 TUBIZE, erkend als EPB-verwarmingsadviseur voor he De erkenning draagt het nummer CCPEB-1082709. type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031687 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 23 februari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BROODCOOREN, Wim, gedomicilieerd Processiestraat 42, te 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK, erkend als De erkenning draagt het nummer TCAL-1052959. Bij beslissing van 13 februari 2012, van de lei(...) type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031691 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 28 augustus 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DERIDDER Bertrand, gedomicilieerd Les Colir 54, te 1140 Braine-le-Château, erkend als EPB-verwarmingsadviseur voor het De erkenning draagt het nummer CCPEB-1098463. type erkenning prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013031690 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 11 juni 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer CUMPS Bernard, gedomicilieerd Edouard Gersisstraat 22, te 1150 Brussel erkend als EPB-verwarmingsadviseur voor het Brussel De erkenning draagt het nummer CCPEB-1113700. Bij beslissing van 29 juni 2012, van de leiden(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Database en IT gegevens architect voor de FOD Financiën Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : diploma v(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige infograficus (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG13123) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : diploma v(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205265 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieur HVAC (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen (AFG13092) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van fotograaf (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (ANG13085) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd die één jaar geldig blijft. Naast die lijst van gesla(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? U b(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205300 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG13139) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaag(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige P & O directeurs (niveau A4) voor de FOD Informatie en Communicatietechnologie (ANG13136) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? di(...) type document prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205332 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige change manager (niveau A) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (AFG13131) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst v(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? ma(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013007203 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9555 van 13 juni 2013 wordt Mevr. Audrey Delcourt op 1 juni 2013 tot morele consulent tweede klasse benoemd.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013018382 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 juli 2013 wordt de heer Jean-Denis FRANSSEN, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - H Aan belanghebbende wordt de vakrichting "menselijke en dierlijke gezondheid" toegewezen.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DUYSENS Géraldine, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2013 numac 2013205338 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)
^