Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2013

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2011 wordt de Heer Christophe GEONET, geboren op 27 mei 1976, op zijn aanvraag en in toepassing van de bepalingen inzake mobiliteit, in de hoedanigheid van attaché, in de klasse A1 ov Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022248
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011007187 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 8405 van 19 juni 2011 betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011 van de 147e promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. 30/08/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 1.000 EUR aan de VZW CPCP « Le Centre permanent pour la Citoyenneté et la Participation » voor begrotingsjaar 2011 sluiten wordt de Heer Christophe GEONET, geboren op 27 mei 1976, op zijn aanvraag en in toepassing van de bepalingen inzake mobiliteit, in de hoedanigheid van attaché, in de klasse A1 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in het Franse taalkader, met ingang van 1 augustus 2011.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^