Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2013

Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt met ingang van 1 december 2012, de heer Adriaan Rosseel in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van atta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011219
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap" en tot vaststelling van de statuten ervan, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 15 december 2000, 4 september 2007 en 19 maart 2009 sluiten wordt met ingang van 1 december 2012, de heer Adriaan Rosseel in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 december 2011.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.

^