Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 november 2002

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt de heer Jacques, Thierry G.E.M., werkleide Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
2002021453
pub.
09/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt de heer Jacques, Thierry G.E.M., werkleider-geaggregeerde bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 juli 2002, in het tweetalig kader benoemd tot Hoofd van de Afdeling 15 « Beheer van het Mariene Ecosysteem » bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^