Etaamb.openjustice.be
Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 03 januari 2014

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 225.533 van 20 november 2013 in zake de bvba « Seraffetin Hotels » tegen de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is i « Schendt het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 over de logiesverstrekkende inr(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2013207283
pub.
03/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij arrest nr. 225.533 van 20 november 2013 in zake de bvba « Seraffetin Hotels » tegen de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 november 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen (' bevoegdheid van de Gewesten voor de vestigingsvoorwaarden inzake toerisme '), in zoverre het sommige courante benamingen waaronder die van ' hotel ' beschermt en aldus de vrijheid om een hotelinrichting uit te baten beperkt ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5758 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux

^