Etaamb.openjustice.be
Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 27 januari 2012

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 216.928 van 19 december 2011 in zake de vzw « Algemeen Eigenaars Syndicaat » en anderen tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expedit « Is artikel 19, derde lid, 1°, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvesti(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2012200456
pub.
27/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij arrest nr. 216.928 van 19 december 2011 in zake de vzw « Algemeen Eigenaars Syndicaat » en anderen tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 december 2011, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Is artikel 19, derde lid, 1°, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, in zoverre het bepaalt dat de standaardovereenkomst die aan de houder van zakelijke rechten wordt voorgesteld in het kader van de inwerkingstelling van het openbaar beheersrecht, minstens de door de openbaar vastgoedbeheerder voorgestelde huurprijs moet bevatten, berekend volgens criteria vastgesteld door de Regering, strijdig met de bij artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen aan de federale overheid toegewezen bevoegdheid inzake prijsbeleid ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5274 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^