Etaamb.openjustice.be
Arrest van 30 april 1997
gepubliceerd op 27 januari 1998

Besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria voor het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1997033088
pub.
27/01/1998
prom.
30/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 APRIL 1997. Besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria voor het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 51, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, artikel 54, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990 en 16 juli 1993 en artikel 60bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het voorstel van de Directieraad, uitgebracht op 28 maart 1997;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het basisoverlegcomité voor het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, uitgebracht op 23 april 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting en Personeel, gegeven op 30 april 1997;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, Besluit :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 37 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren worden volgende criteria gekozen om de beroepsgeschiktheid van de ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap te beoordelen : - kwaliteit van het werk; - hoeveelheid werk; - beschikbaarheid/plichtbesef; - veelzijdigheid; - teamgeest/solidariteitsgevoel; - creativiteit/ondernemingsgeest; - organisatievermogen; - bereid zijn om zijn beroepsbevoegdheden te verruimen; - desgevallend het bereiken van de doeleinden vastgelegd bij de laatste beoordeling.

Art. 2.De secretaris-generaal is ermee belast de gepaste formulieren op te stellen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4.De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 30 april 1997.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE

^