Etaamb.openjustice.be
Arrest van 28 juni 2004
gepubliceerd op 15 juli 2004

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022555
pub.
15/07/2004
prom.
28/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2004. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor pensioenen


Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2002;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Rijksdienst voor pensioenen van 3 juni 2004;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van de Rijksdienst voor pensioenen van 26 mei 2004;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor pensioenen van 16 juni 2004;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen in zitting van 28 juni 2004,

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van de Rijksdienst voor pensioenen wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen : 1. Centrale diensten Administratief personeel Mandaatfuncties Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2.De hierna vermelde betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan : Centrale diensten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 kunnen slechts worden voorzien wanneer al de afgeschafte betrekkingen uit het eerste lid geïdentificeerd met het overeenkomstig aantal sterretjes niet meer worden begeven : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.§ 1. Het aantal, in het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen, voorziene betrekkingen van administratief medewerker wordt met 239 eenheden verminderd. Alle betrekkingen in overtal van administratief medewerker, die nog voorzien zijn van een titularis worden in uitdoving geplaatst. § 2. In de hierna vermelde betrekkingen van niveau C mag slechts worden voorzien naarmate de in uitdoving geplaatste betrekkingen van administratief medewerker door natuurlijke afvloeiing zijn afgeschaft : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Telkens 14 betrekkingen van administratief medewerker zijn afgeschaft, kunnen 10 administratief assistenten worden geworven. § 3. In de hierna vermelde betrekkingen van artikel 1, § 1, mag slechts worden voorzien naarmate de aannemingsovereenkomsten met de gespecialiseerde privé-bedrijven worden beëindigd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 4. De Regeringscommissaris van Begroting zal vóór de bezetting van de betrekkingen vaststellen dat de voorwaarden vermeld in §§ 2 en 3 vervuld zijn.

Art. 3.De betrekkingen opgenomen in artikel 1, worden onderverdeeld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 3 vastgesteld betrekkingen.

Art. 5.Bij toepassing van artikel 451 van de programmawet (I) van 24 december 2002, worden de personeelsleden, die op 1 januari 2003 twee jaar tewerkgesteld waren in een contract « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften », in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Het maximumaantal van deze administratief medewerkers wordt vastgesteld op 35.

Art. 6.Het maximumaantal personen dat in de centrale diensten in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 19°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Administratief personeel Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.Het maximaal aantal contractuele personeelsleden dat voor onderhoudsfuncties in de gewestelijke diensten in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is vastgesteld op : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mogen tijdelijk afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mogen deskundigen, andere contractuelen voor bijzondere opdrachten of seizoenpersoneel in dienst genomen worden.

Art. 9.Het besluit van het Beheerscomité van 3 mei 2004 tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor pensioenen, wordt opgeheven

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 juni 2004.

De voorzitter van het Beheerscomité, M. NOLLET

^