Etaamb.openjustice.be
Arrest van 15 november 2001
gepubliceerd op 07 mei 2002

Besluit 2001/991 betreffende de vastlegging voor 2001 van een bedrag van 200 000 BEF voor terugbetalingen vanwege de Franse Gemeenschapscommissie van de tolk- en verplaatsingskosten aan verenigingen die doven toelaten in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten met toepassing van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031498
pub.
07/05/2002
prom.
15/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/15/2001031498/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 NOVEMBER 2001. - Besluit 2001/991 betreffende de vastlegging voor 2001 van een bedrag van 200 000 BEF voor terugbetalingen vanwege de Franse Gemeenschapscommissie van de tolk- en verplaatsingskosten aan verenigingen die doven toelaten in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten met toepassing van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten


Het College, Gelet op het decreet van 18 juni 1990 van de Raad van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de voogdij op de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het Reglement van 15 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op de goedkeuring van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten;

Gelet op de bekendmaking van het genoemde reglement in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2001;

Gelet op het gunstig advies van de Voogdij van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de aanneming op 15 november 2001 door het College van de Franse Gemeenschapscommissie, van het toepassingsbesluit van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten;

Gelet op de boeking op artikel 11.1.2.33.01 van de begroting 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie van een krediet van 49 200 000 BEF voor toelagen inzake Toneel, Muziek en Dans als aangepast door besluit 2001/80/01 en besluit 2001/590/06;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 12 november 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van het Collegelid bevoegd voor Begroting;

OVERWEGENDE ?dat de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor culturele, sport- en jeugdaangelegenheden; ? dat het aangewezen is doven op culturele, sport- en jeugdactiviteiten toe te laten; ? de goedkeuring van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- en jeugdactiviteiten toelaten; ? dat het College van de Franse Gemeenschapscommissie op 15 november 2001 het toepassingsbesluit van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen waarbij een toelage wordt toegekend aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten;

Op voorstel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een bedrag van 200 000 BEF vrijgehouden met het oog op de terugbetalingen vanwege de Franse Gemeenschapscommissie, van de tolk- en verplaatsingskosten aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten met toepassing van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten.

Het bedrag wordt geboekt op begrotingsartikel 11.1.2.33.01 van de aangepaste begroting 2001.

Art. 2.Met toepassing van artikel 4 van het reglement van de ACCF van 23 oktober 1998 wordt het toelagebedrag door het College van de Franse Gemeenschapscommissie op maximum 25 000 BEF per jaar en per vereniging vastgelegd.

De toekenning van een toelage wordt ondergeschikt aan het voorleggen van de overeenstemmende bewijsstukken. Enkel betaalde facturen worden aanvaard.

Het toelagebedrag wordt enerzijds berekend op grond van het aantal tolkprestaties tussen 1 januari en 31 december. De tolkkosten worden vergoed tegen 1 500 BEF per uur.

De Franse Gemeenschapscommissie vergoedt eveneens de verplaatsingskosten.

Het gaat om vaste bedragen, met name : ?200 BEF per verplaatsing in het Brussels Gewest ?500 BEF per verplaatsing vanuit Waals Brabant; ?1 500 BEF per verplaatsing buiten Brabant.

De verenigingen die een toelage willen genieten, zijn verplicht een overeenkomst met de Franse Gemeenschapscommissie te sluiten. In de overeenkomst worden de terugbetalingswijze, de tolkkosten per uur en het maximaal jaarlijks toelagebedrag vermeld.

Een ontwerp van overeenkomst en het model van terugbetalingsformulier zijn bij dit besluit gevoegd en maken daar volledig deel van uit.

Art. 3.Met toepassing van artikel 6 van het reglement van de ACCF van 23 oktober 1998 betaalt het College van de Franse Gemeenschapscommissie enkel de prestaties terug van Franstalige tolken die erkend zijn door de Franstalige Doventolkendienst te Brussel die erkend is door het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 4.Het Collegelid bevoegd voor de aangelegenheid als bedoeld bij dit besluit is belast met de uitvoering ervan.

Brussel, 15 november 2001.

Namens het College, D. GOSUIN, A. HUTCHINSON, Collegelid bevoegd voor Cultuur Collegelid bevoegd voor Begroting E. TOMAS Voorzitter van het College

OVEREENKOMST Tussen : De Franse Gemeenschapscommissie, gelegen Paleizenstraat 42, te 1030 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Didier GOSUIN, Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Cultuur, Hierna genoemd de bouwheer En De vereniging met naam : . . . . . met zetel : . . . . . vertegenwoordigd door : . . . . .

Hierna genoemd de overeenkomstsluitende partij Wordt overeengekomen wat volgt : 1.De Franse Gemeenschapscommissie verbindt er zich toe een toelage van maximum 25 000 BEF per jaar toe te kennen. 2. De toelage van de Franse Gemeenschapscommissie wordt toegekend als terugbetaling van de kosten die de overeenkomstsluitende partij heeft opgelopen bij het toelaten van doven op haar activiteiten, inzonderheid voor de aanwezigheid van een erkende tolk bij de genoemde activiteiten.3. De door de Franse Gemeenschapscommissie aanvaarde kosten dekken de door de overeenkomstsluitende partij betaalde facturen voor prestaties van tolken en hun verplaatsingskosten.4. De Franse Gemeenschapscommissie verbindt er zich toe de toelage te storten binnen vijftien dagen na ontvangst van de bewijsstukken en van het bijgaande, naar behoren ingevulde en ondetekende formulier dat volledig deel uitmaakt van dit document.5. De bewijsstukken hebben uitsluitend betrekking op activiteiten die tussen 1 januari en 31 december zijn gepresteerd.De bewijsstukken worden uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende jaar overgelegd. 6. De Franse Gemeenschapscommissie legt de tolkprestatie vast op 1 500 BEF per uur.7. De Franse Gemeenschapscommissie legt voor de verplaatsingskosten een forfaitair bedrag vast ten belope van : ?200 BEF per verplaatsing in het Brussels Gewest; ?500 BEF per verplaatsing vanuit Waals Brabant; ?1 500 BEF per verplaatsing buiten Brabant. 8. De overeenkomstsluitende partij verbindt er zich toe haar activiteiten toegankelijk te maken dankzij de aanwezigheid van een tolk die erkend is door de Franstalige Doventolkendienst te Brussel, de SISB.9. De overeenkomstsluitende partij verbindt er zich toe om een dossier te openen bij elke aanvraag bij de SISB om de diensten van een tolk te genieten.10. De overeenkomstsluitende partij verbindt er zich toe om de steun van de Franse Gemeenschapscommissie te vermelden op alle promotie- en informatiedragers betreffende de activiteit waarop doven worden toegelaten.11. Deze overeenkomst is geldig voor één kalenderjaar met ingang van 1 januari 2001.Behalve indien de overeenkomstsluitende partij hierom per schrijven gevraagd heeft, wordt de overeenkomst niet stilzwijgend verlengd. 12. Wat de afbestelling van de prestaties betreft, verbindt de overeenkomstsluitende partij er zich toe de volgende voorwaarden na te komen : 1° Bij afbestelling door de overeenkomstsluitende partij van een tolkprestatie van korte duur (minder dan of gelijk aan twee uur), terwijl de tolk ter plaatse aankomt, is de overeenkomstsluitende partij een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met een tolkprestatie van één uur, of 1 500 BEF, alsook de vaste verplaatsingskosten zoals gesteld in artikel 7 van dit besluit. Dergelijke kosten worden niet door de Franse Gemeenschapscommissie terugbetaald. 2° Bij afbestelling door de overeenkomstsluitende partij van een tolkprestatie van lange duur (meer dan twee uur) en dit twee werkdagen vóór de prestatie, dient de partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan twee uur tolkprestatie per dag tolk, of 3 000 BEF, alsook de vaste verplaatsingskosten zoals gesteld in artikel 7 van dit besluit.Dergelijke kosten worden niet door de Franse Gemeenschapscommissie terugbetaald. 13. Bij afbestelling door een tolk kan de overeenkomstsluitende partij niet gaan aanspraak maken op een geldelijke vergoeding, welke reden er ook voor de afbestelling wordt gegeven.De tolk is er evenwel toe gehouden de beroepscode na te leven. 14. Deze overeenkomst vertegenwoordigt het volledig akkoord als gesloten door beide partijen.De niet-naleving ervan geldt als opzegging van deze overeenkomst.

Brussel, . . . . .

Namens de bouwheer, Namens de overeenkomstsluitende partij, D. GOSUIN, . . . . .

Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie ................................................................... . . . . . bevoegd voor Cultuur ................ . . . . .

IN TE VULLEN TERUGBETALINGSFORMULIER Ik ondergetekende, dhr., Mevr. . . . . . geldige vertegenwoordiger van de vereniging genaamd . . . . . met maatschappelijke zetel te . . . . . verklaar bij deze 1. ....... uren tolkprestaties te hebben betaald, voor een totaalbedrag van ....... BEF; 2. vaste verplaatsingskosten te hebben betaald voor een totaalbedrag van ......... BEF. Het bedrag van ............... BEF dient te worden gestort op de bankrekening van de vereniging, nummer : . . . . . . . . . .

Namens de vereniging . . . . .

Brussel . . . . . (Naam) . . . . . (Functie) . . . . . (Handtekening) . . . . .

Bij deze gevoegd : ........................ betaalde facturen voor tolkprestaties.

^