Etaamb.openjustice.be
Arrest van 13 september 2001
gepubliceerd op 28 november 2001

Besluit tot wijziging van het besluit van 26 april 2001 tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor de beleidsvoeringen inzake Cultuur van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029499
pub.
28/11/2001
prom.
13/09/2001
ELI
eli/besluit/2001/09/13/2001029499/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2001. - Besluit tot wijziging van het besluit van 26 april 2001 tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor de beleidsvoeringen inzake Cultuur van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse gemeenschap, Gelet op artikel 87, § 1 en § 2 van de wet van 8 augustus 1980;

Gelet op het besluit van de Regering van 26 april 2001 tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor de beleidsvoeringen inzake Cultuur;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 5 september 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 2001;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Besluit :

Artikel 1.In artikel 13 wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : « Bovendien bezorgt het Waarnemingscentrum aan de Regering en aan het Parlement van de Franse Gemeenschap een prospectieve nota over de oriëntatie van zijn werkzaamheden op het einde van het eerste jaar. »

Art. 2.Punt 7° van § 3 van artikel 15 wordt afgeschaft.

Er wordt een punt 15° toegevoegd in § 2 van artikel 15, luidend als volgt : « de Voorzitter(-ster) van Vaste Commissie voor het Cultureel Pakt of zijn (haar) vertegenwoordiger, ».

Art. 3.In § 2 van artikel 15 worden een punt 16° en een punt 17° toegevoegd, luidend respectivelijk als volgt : « 16° de Voorzitter(-ster) van de Hoge Raad voor openbare bibliotheken of zijn (haar) vertegenwoordiger »; « 17° de Voorzitter(-ster) van de Commissie voor Advies van Jeugdhuizen en -centra of zijn (haar) vertegenwoordiger, ».

Art. 4.Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt : « Enkel de leden van het Begeleidingscomité bedoeld bij artikel 15, § 2, 2° en bij artikel 16 van dit besluit mogen een zitpenning ontvangen voor hun deelneming aan werkvergaderingen en de terugbetaling krijgen van hun reis- en verblijfkosten.

De Regering stelt de bedragen ervan vast. »

Art. 5.De Minister van Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 september 2001.

De Minister van Cultuur, R. DEMOTTE

^