Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 13 juni 2019

Aanwerving voor indiensttreding en samenstelling van een **** van een **** statutaire jurist, (****. ****) **** Vast Comité van Toezicht op de ****- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot ****(...) 1. Functiebeschrijving: De jurist(****) zal deel uitmaken van de administratieve dienst van het ****(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019012885
pub.
13/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN****><****>
Aanwerving voor indiensttreding en samenstelling van een **** van een **** statutaire jurist(****), (****.****><****>****) Het Vast Comité van Toezicht op de ****- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het **** voor de ****, organiseert een selectie met het oog op de statutaire aanwerving en de aanleg van een **** van een **** jurist(****). ****_list">1. Functiebeschrijving: De jurist(****) zal deel uitmaken van de administratieve dienst van het Vast **** **** (Dienst **** en Juridische ****) en zal als opdracht hebben: - Juridische ondersteuning bieden aan het Vast **** ****, als ****, bij het toezicht op de werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het ****, bij de controle op bijzondere ****, bij de controle op diverse diensten en bij de interne werking van het Comité; - **** **** inzake ****, **** en **** juridisch ondersteunen en de voorzitter, de griffier en de plaatsvervangende griffier van het **** alsook het Secretariaat van het Vast **** **** bijstaan en de griffier **** vervangen; - Het Vast **** **** bijstaan en vertegenwoordigen in al zijn wettelijke opdrachten. ****_list">2. Algemene vereisten: - **** zijn en in **** een woonplaats hebben sinds minstens 10 jaar (noodzakelijk om een **** te bekomen); - Van onberispelijk gedrag zijn en genieten van de burgerlijke en politieke rechten; - **** **** verkrijgen van het niveau "zeer geheim" (Wet van 11 december 1998)*; - Houder zijn van een wettelijk Belgisch diploma van licentiaat of master in de rechten; - Een zeer grondige en actieve kennis van de tweede landstaal hebben (attest **** strekt tot aanbeveling); - Een degelijke basiskennis hebben van ****; - **** algemene kennis van en interesse hebben voor actualiteit en maatschappelijke vraagstukken; - **** praktische kennis hebben van informatica en ten minste de toepassingen **** **** beheersen; - Een goede kennis (mondeling en schriftelijk) van het **** hebben (attesten of vormingen strekken tot aanbeveling); - Beschikken over uitstekende redactionele kwaliteiten (publicaties in boeken of wetenschappelijke tijdschriften strekken tot aanbeveling). ****_list">3. Specifieke vereisten: De jurist(****) moet : - Een grondige kennis hebben van het internationaal recht, fundamentele rechten en vrijheden en de problematiek van ****; - Minimum 3 jaar professionele ervaring hebben in verband met voornoemde materies in organisaties zoals instellingen van hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten of private ondernemingen. ****_list">4. Profiel: De jurist(****): - Is klantgericht, zowel intern als extern; - Is ook bereid om **** administratief werk te verrichten; - Grijpt kansen aan om de werking van de dienst te optimaliseren; - Kan op een discrete en integere wijze met gevoelige informatie omspringen; - **** uiterst discreet en leeft nauwgezet de veiligheidsvoorschriften na, ook in het ****; - Kan zich volledig inschrijven in de finaliteit van de opdrachten van het Vast **** **** en het ****.****><****>De jurist(****) neemt in essentie vier rollen op zich die, in overleg met zijn/haar hiërarchie, opgenomen worden in functie van zijn/haar beschikbaarheid en van de noodwendigheden van de dienst. 1/ **** adviezen in het kader van de controle als ****, van **** en de controle op bijzondere ****: De jurist(****) moet snel en accuraat kunnen antwoorden op punctuele juridische vragen die kunnen rijzen bij de uitvoering van **** of bij de behandeling van ****-dossiers (bijzondere ****). Voorbeelden van taken : * Kort de precieze draagwijdte van een wetsbepaling toelichten; * **** uitvoerige studie maken over een bepaalde juridische problematiek; * Als deskundige deel uitmaken van een ****; * Het nalezen van een door een derde opgestelde analyse; * Het opstellen van een voorstel tot wijziging van een wet of een besluit; * **** advies verlenen bij een ontwerp van wet of besluit. 2/ Ondersteuning van het **** en zijn griffie: De jurist(****) ondersteunt, in nauwe samenwerking met het Secretariaat, de voorzitter, de griffier en de plaatsvervangende griffier van het **** in hun functie. Hij/zij bewaakt de lopende procedures en bereidt de **** voor. Voorbeelden van taken: * Het controleren van de volledigheid van de binnengekomen dossiers (****. op vlak van ontvankelijkheid); * Het voorbereiden van de ****; * Het opstellen van ****; * **** bijhouden van statistieken ten behoeve van het ****. 3/ **** aan de kwaliteit van de producten van het Vast **** ****: Het Comité streeft naar een hoge kwaliteit van zijn producten in het kader van zijn **** (**** en ****), niet alleen inhoudelijk maar ook qua taal, toegankelijkheid, vormgeving... De jurist(****) kan gevraagd worden hieraan zijn/haar medewerking te verlenen. Voorbeelden van taken: * Nalezen/corrigeren van een verslag van het Comité naar aanleiding van een ****; * **** aan de redactie van de jaarlijkse **** door samenvattingen te maken; * Drukproeven nalezen; * Revisies doen van vertaalde **** (****/****/En). 4/ **** adviezen ten behoeve van de interne werking van het Vast **** ****: Een optimale interne werking van het Vast **** **** vereist juridische adviezen in algemene materies zoals bijvoorbeeld het verlenen van juridisch advies in personeelsdossiers.****><****>Al deze rollen vereisen de volgende competenties: - **** accuraat kunnen werken; - De regelgeving en doctrine met betrekking tot het **** grondig bestuderen om deze te beheersen en correct te kunnen toepassen; - Beschikken over mondelinge en schriftelijke **** en in staat zijn zijn/haar standpunt te beargumenteren; dit impliceert analytische en redactionele kwaliteiten in de twee talen; - Indien nodig snel kunnen werken; - Zowel zelfstandig als in team kunnen werken; - Indien nodig bereid zijn buiten de normale werkuren te werken (weekend). ****_list">5. Selectieprocedure: Belangstellenden richten hun kandidatuur per brief aan de griffier van het Vast **** ****, **** 48 bus 4 te 1000 **** (geen ****-mail). **** **** loopt tot uiterlijk 19 juli 2019 (de postdatum geldt als bewijs).****><****>De kandidaten vermelden bij hun inschrijving de motieven van hun kandidatuur en voegen absoluut het volgende toe: - Een gedetailleerd curriculum vitae met een recente pasfoto; - Een recent uittreksel uit het strafregister (posterieur aan deze ****); - Een kopie van hun diploma(`s); - **** andere nuttige documenten of referenties.****><****>**** procedure bestaat uit de volgende stadia die elk beslissend zijn voor deelname aan een volgende ronde. 1.) Onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidatuur; 2.) Selectie op basis van de kandidaatstelling met als criteria de overeenkomst met de voornoemde vereisten, inzonderheid de nuttige ervaring en kennis en de taalkennis. Ook de volledigheid en de presentatie van het dossier worden in aanmerking genomen. De selectie zal gebeuren door de selectiecommissie voorgezeten door de griffier.****><****>De selectiecommissie kan het aantal kandidaturen **** beperken tot de twintig best geklasseerde op basis van het ingezonden dossier; 3.) **** proef over algemene kennis en cultuur, de taalkennis en de specifieke vereisten. Tegelijk worden de analytische, synthetische en redactionele kwaliteiten getest. Enkel de kandidaten die minstens 60% van de punten halen voor deze proef worden toegelaten tot de volgende fase; 4.) **** interview met de selectiecommissie. Hier wordt opnieuw de taalkennis en de juridische kennis getest en wordt aandacht besteed aan de presentatie en de persoonlijkheid van de kandidaat en zijn/haar geschiktheid om zowel te werken in teamverband als individueel.****><****>Enkel de kandidaten die minstens 60% van de punten halen voor het interview, worden toegelaten tot de volgende fase; 5.) **** afleggen van een **** (uitgevoerd door een extern organisme);****><****>Rekening houdend met de resultaten van deze laatste test, maakt de selectiecommissie een rangorde op van de deelnemende kandidaten en doet ze een voorstel tot aanwerving onder vorm van een rangorde van nuttig geklasseerde kandidaten. 6.) Het Comité nodigt deze nuttig geklasseerde kandidaten uit voor een definitieve mondelinge proef. **** afloop hiervan beslist het Comité welke kandidaat wordt toegelaten tot de stage en welke kandidaten eventueel worden toegelaten tot de ****.****><****>**** invulling van de betrekking heeft plaats na afronding van de selectieprocedure of in onderling akkoord tussen de kandidaat en het Vast **** **** op voorwaarde echter dat het **** bevestiging heeft gekregen van de **** van Volksvertegenwoordigers dat de hiervoor gestemde budgetten effectief kunnen gebruikt worden.****><****>De stageperiode duurt één jaar (behoudens eventuele verlengingen). 6. Aanbod: De rechten en plichten van het administratief personeel worden geregeld volgens het statuut van de leden van het administratief personeel van de **** **** **** en **** (****.S. 03.09.2002) en het arbeidsreglement.****><****>De jaarlijkse **** bedraagt (bruto) aan de huidige **** van 57.010,46€ tot 82.613,96€ naargelang de erkende anciënniteit.****><****>Bovendien ontvangt het administratief personeel **** en de terugbetaling van de vervoerskosten van en naar het werk. **** personeel kan eveneens genieten van een ****, een verzekering voor medische kosten, een verzekering gewaarborgd inkomen en een **** voor elk schoolgaand kind tussen 6 en 25 jaar.****><****>Behalve het financiële aspect, biedt het **** een betrekking aan in een interessante sector die in volle evolutie is en ten **** van het algemeen belang. 7. **** inlichtingen: **** inlichtingen met betrekking tot het Vast **** **** kan **** vinden op ****.****.**** _______ **** * Behalve de **** waarvan het bewijs voor de aanvang van de stage moet geleverd worden zodat deze kan beginnen, zijn alle voorwaarden en vereisten voldaan op de dag van afsluiting van de inschrijvingen.
^