Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 13/06/2019 numac 2019013104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijke en diergeneeskundig gebruik. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019013121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019 wordt de heer Wouter VAN ASSEL, attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie, op zijn aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché - klasse A2 naar de Fe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013190 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019041173 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 17 juni 2018, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover M. VANDER PEYPEN Dirk L, Attaché, 1 april 2018 M. VANDERLEE Luc F H, Adviseur, 1 juni 2018 M.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019041186 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Katholieke eredienst. - Charleroi-Noord. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor Bij konink Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 april 2019. type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041198 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de ivzw openPEPPOL voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019202806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 mei 2019 wordt Mevrouw Nathalie NOUVELLE met ingang van 2 mei 2019, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van attache klasse A2.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012550 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012558 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2018 tot uitvoering van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012722 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel Besluit tot bepaling van de wijken met huisartsentekort in de zin van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 oktober 2018 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013193 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie

decreet

type decreet prom. 14/03/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012860 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van de frequentie Liège 88.5 MHz type decreet prom. 14/03/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012861 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van de frequentie Liège 88.5 MHz - 108 MHz

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, wat betreft de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B voor het schooljaar 2019-2020 en de duale structuuronderdelen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de economie, de educatieve master in de lichamelijke opvoeding en de educatieve master in de gedragswetenschappen als nieuwe opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012888 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het slachten van kalveren

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012953 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012952 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013000 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van diplomatieke posten van de externe loopbaan van « Wallonie-Bruxelles International ». - Uittreksel

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019013054 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Globaal Veiligheids- en Preventieplan Maatregel 7.7 Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van de gemeenten van het Brussels Hoofdsteelijk Gewest Dames en heren Burgemeesters en Schepenen, De administratieve begrot Via onderhavige omzendbrief wordt u verzocht te communiceren of u interesse heeft om van die begrot(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019011378 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN en de VRIJE UNIVERSI Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2018. Deze zaken zijn in(...) type bericht prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019012411 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Natalie STARCKX, Nico WITTEVEEN, Adriaantje W. DE VIN en M Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2019. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019202817 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Procesbeheerders (m/v/x). - BNG19036 Deze selectie werd afgesloten op 07/06/2019 (datum PV). Er zij(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019012884 bron federale overheidsdienst financien Aanwerving voor indiensttreding en samenstelling van een **** van een **** statutaire jurist, (****. ****) **** Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling (...) 1. Functiebeschrijving: De jurist(****) zal deel uitmaken van de administratieve dienst van het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019012885 bron federale overheidsdienst financien Aanwerving voor indiensttreding en samenstelling van een **** van een **** statutaire jurist, (****. ****) **** Vast Comité van Toezicht op de ****- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot ****(...) 1. Functiebeschrijving: De jurist(****) zal deel uitmaken van de administratieve dienst van het ****(...)

document

type document prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019202753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Strategische Vastgoed Analisten (niveau A1), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19063 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2019. Er zijn 5 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 13/06/2019 numac 2019202770 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Klantenbeheerders (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG18311 Deze selectie werd afgesloten op 04/04/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar (...)
^