Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 02 juni 2014

Vergelijkend examen voor het ambt van attaché boekhouder/ financieel verantwoordelijke (****/****) (niveau ****) met voldoende kennis van het **** voor het **** **** Na dit examen wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar ge(...) **** : De kandidaat dient het bewijs te leveren dat hij houder is van een ****(...)

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2014031403
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


**** examen voor het ambt van attaché boekhouder/ financieel verantwoordelijke (****) (****/****) (niveau ****) met voldoende kennis van het **** voor het **** **** **** dit examen wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft.

**** : De kandidaat dient het bewijs te leveren dat hij houder is van een van de volgende diploma's : * een diploma van hoger onderwijs van het lange type in de toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, **** (master of gelijkwaardig) of elk ander diploma van het hoger onderwijs van het lange type dat door het **** als gelijkwaardig erkend wordt; * diploma's die vroeger werden uitgereikt en die overeenstemmen met de voornoemde diploma's; * diploma's behaald in het buitenland die, krachtens **** verdragen of met toepassing van de wet of het decreet, gelijkwaardig worden verklaard met de voormelde diploma's, alsmede de diploma's erkend overeenkomstig de procedure vastgesteld bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 die rekening houden met de bepalingen van de **** richtlijnen betreffende een algemeen systeem van erkenning van diploma's.

De kandidaten die het vereiste diploma in België hebben behaald, mogen alleen deelnemen aan het vergelijkend examen indien hun diploma in het **** is uitgereikt.

De kandidaat dient tevens het bewijs te leveren van beroepservaring betreffende boekhouding en/of financieel beheer van ten minste twee jaar (attesten of andere geldige stukken).

De kandidaat moet, op de datum dat hij wordt toegelaten tot de stage, voldoen aan de volgende voorwaarden : * burger zijn van de **** Unie; zo niet, het bewijs leveren van de aanvraag om naturalisatie of het verkrijgen van een van de nationaliteiten van de **** Unie; * een onberispelijk gedrag hebben; * de burgerrechten en politieke rechten genieten; * de mannelijke kandidaten moeten hebben voldaan aan de **** die op hen van toepassing zijn; * voor benoeming in aanmerking komen in de ****; * een door een arts afgegeven attest overleggen waaruit blijkt dat hij geen ziekten en/of handicaps heeft die onverenigbaar zijn met de dienst.

Om in vast verband te worden benoemd, moet men medisch gekeurd zijn door de bevoegde externe dienst die door het Bureau is aangesteld.

De geslaagde kandidaat kan in vast verband worden benoemd nadat hij de vereiste stageperiode met succes heeft voltooid.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt **** in het volledige examenreglement. **** verplichte inschrijvingsformulier kan **** verkrijgen bij het **** **** (Tel : 02 549 64 20 of 02 549 62 02 - ****-mail : examens@****.****.****) of via de **** van het **** ****, tab «*****», rubriek «*****» (****://****.****.****.****).

De jaarlijkse **** (schaal ****/1) bedraagt minimum 47.312,69 **** tot maximum 81.846,65 **** tegen het huidige indexcijfer 1,6084, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Om te solliciteren dient **** het formulier «*****» ingevuld met de post terug te sturen naar het volgend adres: **** ****, Personeelsdienst, 1005 ****.

Solliciteren kan tot 30 juni 2014. De poststempel geldt als bewijs.

^