Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 29 juli 1998

Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** ****. 27/98. - Aanwerving van een **** ****1 voor de interventie «*****» in **** **** Algemeen Bestuur van de **** **** : In samenwerking met de overheid van het «*****» zal de aan(...)

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1998015127
pub.
29/07/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** ****. 27/98. - Aanwerving van een **** ****1 voor de interventie «*****» in **** **** Algemeen Bestuur van de **** (****) **** over tot de aanwerving van een **** ****1 voor de interventie «*****» in ****.

**** : In samenwerking met de overheid van het «*****» zal de aangeworven technicus : * de bijscholing organiseren van het labo-personeel van de **** (theoretische en praktische opleiding); * het opleidingsprogramma en de uitwerking van de **** organiseren voor 300 personen van de laboratoria van de centra voor gezondheidszorg; * het toezicht organiseren op de laboratoria van de centra voor gezondheidszorg door de ****; * een systeem organiseren voor toezicht en controle qua kwaliteit voor de laboratoria uitgaande van het «*****» en van de specifieke nationale programma's.

Vereiste diploma's en bekwaamheden : Diploma's : * laboratorium technicus ****1 scheikunde/klinische biologie.

Ervaring : * een minimum beroepservaring van vijf jaar in ****; * ervaring in tropische pathologie; * ervaring als opleider of vormer in ****.

Taalkennis : **** : **** en ****.

**** : **** (****).

Duur van de interventie : Twee jaar.

**** : Categorie 8.

Voor de kandidaten die een graad verworven hebben in de **** openbare sector of de hoedanigheid bezitten van personeel van **** of vroeger reeds deel hebben uitgemaakt van de **** technische samenwerking, zal bij hun rangschikking hiermee rekening gehouden worden.

Bijzondere voorwaarden : **** aanvaard te worden, dient de kandidaat met succes de **** te hebben gevolgd die door het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking georganiseerd wordt, of er door de Minister van zijn vrijgesteld.

**** aanwerving zal gebeuren als aanvullend personeelslid overeenkomstig het statuut van het personeel van de samenwerking met de ontwikkelingslanden, bepaald door het koninklijk besluit van 10 april 1967, zoals tot op heden gewijzigd.

Deze betrekking is toegankelijk zowel voor mannelijke als vrouwelijke kandidaten.

Indienen der kandidaturen : Om in aanmerking te komen, dient de kandidatuur per aangetekend schrijven te worden gestuurd naar het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, **** ****, **** 6, 1000 ****, binnen de dertig dagen volgend op de datum waarop deze oproep in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

De keuze van de kandidaten zal gemaakt worden door een **** op basis van het onderzoek van hun curriculum vitae en van de mate waarin ze aan de in de oproep voorgeschreven voorwaarden beantwoorden.

Indien nodig, zal deze eerste fase aangevuld worden met een interview met de kandidaten die het Comité het meest geschikt acht om de post te bekleden. (Pers en radio worden verzocht dit bericht over te nemen.)

^