Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998009570 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 juni 1998, is machtiging verleend aan ****. De ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 8 juni 1998, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...) type wet prom. 06/07/1997 pub. 29/07/1998 numac 1998015046 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 129 betreffende de arbeidsinspectie in de landbouw, aangenomen te Genève op 25 juni 1969 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieënvijftigste zitting

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998000212 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vervanging van het koninklijk besluit van 21 februari 1992 tot vervanging van het koninklijk besluit van 22 september 1986 betreffende de benamingen, de kenmerken en het loodgehalte van de benzines voor motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998000263 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden type koninklijk besluit prom. 07/05/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998000276 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 houdende regeling van de tegemoetkoming in de loonkosten voor de werknemers van gemeenten behorend tot het Duitse taalgebied, tewerkgesteld in het kader van een doorstromingsprogramma type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998014129 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 30 maart 1998, worden de namen van : - De heer Beugnies, Freddy, ingenieur, geschrapt in artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 april 19(...) - De heer Fourneau, Gilbert, industrieel ingenieur, geschrapt in artikel 1 van het koninklijk beslu(...) type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998016140 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen type koninklijk besluit prom. 08/07/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998016182 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 27 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998009599 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure voor verandering van administratieve standplaats van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 8 juli 1998 is de N.V. WKSB Isolatiebedrijf, Bettestraat 31, te 9190 Stekene, erkend geworden voor h(...) (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998027429 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 juni 1998 wordt de n.v. WAUTERS TANKTRANSPORT met ingang van 16 juni 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij min Bij ministerieel besluit van 16 juni 1998 wordt de heer Jean-François Menart van 16 juni 1998 t(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning van een ontwerper van BBP Bij ministerieel besluit van 15 mei 1998 wordt de heer Marc Gemoets erkend als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen voor een termijn van vijf jaar. type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998031270 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Welzijnszorg Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 20 mei 1998 wordt het dagcentrum « Timber », Parmentierlaan 19, 1150 Brussel, erkend van 1 januari 1998 tot 31 december 1999, voor het Bij ministerieel besluit van 20 mei 1998 wordt de v.z.w. « Centre de Vie », J.J. Crocqlaan 8, t(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 13 mei 1998 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Top Interim. Di Bij ministerieel besluit van 20 juni 1998 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998009619 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 9 februari 1998 werd de heer Rodenbach, I., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 29 juli 1998, om he (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Toelating tot stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 decem ber 1997 wordt de heer Philippe, Jean-Pierre, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van architect vanaf 1 augustus 1997 binnen het Franse Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 1997 wordt Mevr. Dutillie(...)

document

type document prom. 09/01/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de erkenning, de vastlegging van de onderhoudstoelage en van de bijzondere vergoedingen toegekend aan natuurlijke personen voor de begeleiding van geplaatste jongeren type document prom. 09/01/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van rechtspersonen die zich bereid verklaren om voor de residentiële en ambulante begeleiding van jongeren te zorgen type document prom. 26/01/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het 'Jugendschutzkomitee des Gerichtsbezirks Verviers' , van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998014152 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 1998 wordt benoemd tot havenkapitein van de haven van Brugge-Zeebrugge : de heer Jean Paul Van Laere, kapitein ter lange omvaart. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998016108 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 1 april 1998 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Kro Ridder Mevrouw K. Minnaert (echtgenote Janssens), adjunct-adviseur-hoofd van dienst, vanaf 8 apr(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998009621 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Vacante betrekkingen : Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement te Brussel : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekend(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/07/1998 numac 1998015127 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** ****. 27/98. - Aanwerving van een **** ****1 voor de interventie «*****» in **** **** Algemeen Bestuur van de **** **** : In samenwerking met de overheid van het «*****» zal de aan(...)
^