Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 januari 2017
gepubliceerd op 31 januari 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2017010401
pub.
31/01/2017
prom.
27/01/2017
ELI
eli/besluit/2017/01/27/2017010401/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


27 JANUARI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee;

Gelet op verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006;

Gelet op verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en besluit 2004/585/EG van de Raad;

Gelet op de verordening (EU) nr. 2016/72 van de Raad van 22 januari 2016 tot vaststelling, voor 2016, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Uniewateren en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/104;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2250 van de Commissie van 4 oktober 2016 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2374 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2375 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren;

Gelet op de verordening (EU) nr. 2017/ van de Raad van januari 2017 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2017 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de opdrachten als overheidsdienst te verzekeren met inachtneming van de verplichtingen die door de Europese en internationale regelgeving op het gebied van de zeevisserij zijn opgelegd;

Overwegende dat hierbij rekening gehouden wordt met het advies dat de quotacommissie op haar zitting van 12 januari 2017 heeft geformuleerd;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tarbot en griet in de ICES-gebieden II, IV kan bewerkstelligd worden door vaststelling van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit :

Artikel 1.In het artikel 7, paragraaf 1, eerste lid, punt 1° en punt 2° van het ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, wordt het getal "30" telkens vervangen door het getal "32".

Art. 2.Aan artikel 23, paragraaf 1, van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "december" wordt vervangen door het woord "januari"; 2° een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in het ICES-gebied VIIa voor een vissersvaartuig verboden een totale tongvangst te realiseren die groter is dan 500 kg.".

Art. 3.Aan artikel 28 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 12 toegevoegd: " § 12. In de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de tarbot- en grietvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 150 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tarbot- en grietvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2017. Het houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2018.

Brussel, 27 januari 2017.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^