Etaamb.openjustice.be
Plan De Secteur
publié le 20 mars 1999

Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Plan de secteur Malines. - Fixation définitive d'une partie du plan de secteur sur le territoire des communes de Bonheiden, Bornem, Lier, Malines, Puurs et Sint-Amands Un arreté du Gouve Article 1er. Le plan ci-joint de modification de l'arrêté royal du 5 août 1976 portant fixation de (...)

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035254
pub.
20/03/1999
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Plan de secteur Malines. - Fixation définitive d'une partie du plan de secteur sur le territoire des communes de Bonheiden, Bornem, Lier, Malines, Puurs et Sint-Amands Un arreté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 stipule :

Article 1er.Le plan ci-joint de modification de l'arrêté royal du 5 août 1976 portant fixation de plan de secteur « Malines » est fixé définitivement pour des terrains dans les communes de Bonheiden, Bornem, Lier, Malines, Puurs et Sint-Amands. Le plan définit les zones de destination pour des parties des feuilles nos 15/6, 16/5, 23/2, 23/4 et 24/1 telles que comprises dans les annexes 1re à 4 au présent arrêté.

Article 2.La carte indiquant la situation physique et juridique existante et appartenant aux parties non normatives du plan de secteur précité, est comprise dans les annexes 5 à 8 au présent arrêté.

Article 3.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

"Provinciebestuur van Antwerpen Regionale Commissie van Advies voor de provincie Antwerpen Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1998 houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Mechelen in de gemeenten Bonheiden, Bornem, Lier, Mechelen, Puurs en Sint-Amands;

Gelet op het schrijven van 25 mei 1998 van de gouverneur van de provincie Antwerpen aan de gemeentebesturen van de in het gewestplan Mechelen gelegen gemeenten, waarbij het openbaar onderzoek betreffende de gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Mechelen werd bevolen van 8 juni 1998 tot en met 6 augustus 1998;

Overwegende dat de gouverneur het dossier aan de Regionale Commissie van Advies heeft bezorgd, omvattend : - de adviezen van de gemeenteraden, uitgebracht tijdens de periode van 60 dagen volgend op het openbaar onderzoek; - het advies van 24 september 1998 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen; - de twee tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaarschriften.

Onderzoek van de adviezen en bezwaren Advies van de commissie met betrekking tot het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen In zitting van 24 september 1998 heeft de bestendige deputatie de betrokken gewestplanherziening gunstig geadviseerd.

Advies van de commissie over de adviezen van de gemeenteraden Door de gemeenteraden van Berlaar, Bonheiden, Bornem, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Puurs en Sint-Amands werd gunstig advies uitgebracht.

Door de gemeenteraden van Duffel, heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen en Willebroek werd geen advies uitgebracht binnen de 60 dagen na afsluiten van het openbaar onderzoek, zodat het advies geacht wordt gunstig te zijn.

De commissie adviseert kennis te nemen van deze formeel gunstige en gunstig geachte adviezen.

Advies van de commissie met betrekking tot de bezwaarschriften Volgende ontvankelijke bezwaren werden ingediend : 1. Paul Schoeters;2. Leon Coenen. Het bezwaarschrift ingediend door de heer Leon Coenen betreft gronden aan de Meiboomstraat en de Doornlaarstraat te Bonheiden (Rijmenam).

Betrokken gronden zijn niet begrepen in de gewestplanwijziging. Het indiende bezwaarschrift is bijgevolg niet terzake.

De heer Paul Schoeters verzet zich in zijn bezwaarschrift tegen de wijziging te Lier (Koningshooikt) van agrarisch gebied naar industriegebied wegens de aanwezigheid van delen van zijn landbouwbedrijf in de betrokken zone.

De Regionale Commissie van Advies verwerpt het ingediende bezwaarschrift gelet op onder meer het ontworpen bijzonder plan van aanleg dat de geleidelijke uitvoering van de uitbreiding van het bedrijf Van Hool voorziet.

Eindadvies Met betrekking tot het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1998 houdende voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Mechelen op het grondgebied van de gemeenten Bonheiden, Bornem, Lier, Mechelen, Puurs en Sint-Amands (kaartbladen 15/6, 16/5, 23/2, 23/4 en 24/1) wordt gunstig advies uitgebracht.

Antwerpen, in vergadering van 30 oktober 1998.

De Voorzitter, W. Taelman."

^