Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 26 juillet 2011
publié le 26 août 2011

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

source
vlaamse overheid
numac
2011035648
pub.
26/08/2011
prom.
26/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/26/2011035648/moniteur
moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


26 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 13 en 15, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 15, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de subsidie in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt toegekend volgens een doorlopend open subsidiesysteem waarop bedrijven doorlopend een aanvraag kunnen indienen;

Overwegende dat het voor de competitiviteit van de ondernemingen in het Vlaamse Gewest in het algemeen, en voor hun ecologische voetafdruk in het bijzonder, noodzakelijk is om te voorzien in adequate steunmaatregelen die steun mogelijk maken voor nieuwe technologieën en dat daarom de limitatieve technologieënlijst voortdurend en snel moet kunnen aangepast worden;

Overwegende dat om deze redenen dit besluit dringend in werking moet treden, Besluit : Artikel 1. In het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt bijlage 1 vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Op de subsidieaanvragen, die werden ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit blijft het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest van toepassing, zoals het gold voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 26 juli 2011.

Brussel, 26 juli 2011.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^