Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 september 2016
gepubliceerd op 07 december 2016

Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2014 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003430
pub.
07/12/2016
prom.
11/09/2016
ELI
eli/wet/2016/09/11/2016003430/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2016. - Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2014 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL II. - Jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur van de Staat HOOFDSTUK I. - Balans en resultatenrekening

Art. 2.De samenvatting van de balans en resultatenrekening is opgenomen in de tabel A. HOOFDSTUK II. - Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen

Art. 3.De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie wordt opgenomen in tabel B. TITEL III. - Uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de Staat HOOFDSTUK I. - Ontvangsten

Art. 4.De in uitvoering van de middelenbegroting vastgestelde rechten van het jaar worden bepaald overeenkomstig de samenvattende tabel C.

Art. 5.De tijdens het begrotingsjaar geïnde rechten worden weergegeven in de samenvattende tabel D HOOFDSTUK II. - Uitgaven

Art. 6.De op de vastleggings- en vereffeningskredieten aangerekende vastleggingen en vereffeningen worden vastgesteld in de samenvattende tabel E.

Art. 7.Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2014 gedaan boven of buiten de vastleggingskredieten, worden aanvullende vastleggingskredieten toegekend voor een bedrag van 740.457,38 euro, zoals weergegeven in tabel I.

Art. 8.Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2014 gedaan boven of buiten de uitgetrokken vereffeningskredieten, worden aanvullende limitatieve kredieten toegekend voor een bedrag van 785.943,59 euro, zoals weergegeven in tabel I. HOOFDSTUK III. - Organieke fondsen

Art. 9.De verrichtingen op de organieke fondsen worden voor het jaar 2014 vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel F. HOOFDSTUK IV. - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 10.De ontvangsten en uitgaven, alsook de begin- en eindsaldi op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen worden weergegeven in de tabel G. TITEL IV. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer (nieuw regime)

Art. 11.De verrichtingen op de begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren worden vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel H. Gegeven te Brussel, 11 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : 54- 1576/1 : Wetsontwerp 54- 1576/2 : Verslag 54- 1576/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting 54- 1576/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd

TABELLEN Tabel A samenvatting balans en resultatenrekening Tabel B samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie Tabel C samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting 2014 - ontvangsten Tabel D samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting 2014 - ontvangsten - toelichting Tabel E samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting uitgaven (vastleggingen en vereffeningen) Tabel F samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting organieke fondsen Tabel G uitvoeringsrekening van de begroting: terugbetalings- en toewijzingsfondsen Tabel H Door het Rekenhof gecontroleerde uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer. Tabel I kredietoverschrijdingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^