Etaamb.openjustice.be
Wet van 09 maart 2004
gepubliceerd op 19 maart 2004

Wet tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009220
pub.
19/03/2004
prom.
09/03/2004
ELI
eli/wet/2004/03/09/2004009220/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MAART 2004. - Wet tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 24 van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) in het eerste lid worden de woorden « binnen drie jaar na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen » vervangen door de woorden « tegen uiterlijk 1 oktober 2005 »;2) in het derde lid worden de woorden « binnen voormelde termijn van drie jaar » vervangen door de woorden « tegen uiterlijk 1 oktober 2005 ».

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 5 februari 2004.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2003-2004 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken 51-748/1 : Wetsvoorstel 51-748/2 : Amendementen 51-748/3 : Verslag namens de commissie 51-748/4 : Tekst aangenomen door de commissie 51-748/5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat Senaat Stukken 3-503/1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat

^