Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 20 april 2009

Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Antwerpen Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, ve a) Vacatures De gouverneur van de provincie Antwerpen zal daarom in 2009 overgaan tot de aanwij(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000253
pub.
20/04/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Antwerpen Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid. De medewerking van de politiediensten is daarbij essentieel; daarom is het aangewezen dat de gouverneur hem/haar bij deze opdracht laat bijstaan door één of meer verbindingsambtenaren. a) Vacatures De gouverneur van de provincie Antwerpen zal daarom in 2009 overgaan tot de aanwijzing van een verbindingsambtenaar voor een hernieuwbare termijn van maximum vijf jaar. ? Aantal beschikbare plaatsen van verbindingsambtenaar : 1 betrekking vacant voor indiensttreding op korte termijn. ? Profiel : De kandidaat dient te beantwoorden aan het profiel opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling (Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002). Zie profielbeschrijving, vermeld onder punt b) van deze oproep.

De kandidaat dient bovendien over de technische expertise te beschikken om de gouverneur te ondersteunen bij de volgende taken : - de permanente evaluatie van ASTRID en van het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC), en het secretariaat van het beleidsteam ASTRID en het CIC-overleg; - het functioneren van de netwerken procesbegeleiding en beleidsmedewerkers; - het opvolgen van de WODCA-campagne; - audits en procesbegeleiding op verzoek van de politiezones; - uitbouw en onderhoud van contacten met de lokale en federale politieactoren; - het secretariaat van het provinciaal overleg, provinciaal platform korpschefs en ad-hocwerkgroepen; - het project gezamenlijke training geweldbeheersing; - het opvolgen van de Benelux-politiesamenwerking; - het opvolgen van het Politie-InterventiePlan (PIP); - het initiëren van bestuurlijke projecten, onder andere rond illegaliteit in de sfeer van illegale immigratie; - de ondersteuning van provinciale initiatieven zoals de veiligheidsconferentie, de politieschool, de website gevonden fietsen; - het screenen van het veiligheidsbeleid in de provincie om daaruit bovenlokale initiatieven te distilleren. b) Profiel van de verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de gouverneurs (bijlage bij het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling (Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002)).1° Algemene functieomschrijving - Ondersteunen van de gouverneur en de arrondissementscommissaris in hun opdrachten inzake veiligheid en politie en specifiek op het gebied van urgentieplanning. - Leiden, opvolgen, begeleiden en evalueren van projecten. - Het onderhouden van externe relaties zoals het contacteren van en het overleggen met federale, regionale of lokale, gerechtelijke, bestuurlijke of politionele autoriteiten. - Het deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen. - Aanwenden van bijzondere gespecialiseerde verantwoordelijkheden vast te stellen door de gouverneur, bijvoorbeeld inzake informatica en telecommunicatie, preventie, politieopleidingen, wapenwetgeving, verkeersbeleid. 2° Specifieke voorwaarden A.Kennis - Grondige kennis van de wettelijke bepalingen m.b.t. het politiewezen en de burgerveiligheid. - Grondige kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst, evenals van de externe partners.

B. Vaardigheden - De bekwaamheid om de verschillende opdrachten van de diverse opdrachtgevers op een coherente wijze tot een goed einde te brengen, en dit met de ter beschikking gestelde werkvormen en middelen. - De bekwaamheid tot organiseren : de bekwaamheid een organisatiestructuur te ontwikkelen voor de efficiënte en effectieve uitvoering van de opdrachten. - Zelfstandig beslissingen kunnen nemen : beslissingen kunnen nemen zonder problemen voor zich uit of in de schoenen van anderen te schuiven. - Initiatief durven nemen. - Bekwaamheid tot samenwerken : samen met de medewerkers bijdragen tot een gezamenlijk resultaat. - Over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken. - Probleemoplossend ingesteld zijn : efficiënt zijn in het opsporen van mogelijke oorzaken van problemen alsook bijdragen tot het zoeken naar oplossingen. - Contactvaardig zijn.

C. Attitudes - Dynamisch en creatief zijn : met de nodige verbeeldingskracht nieuwe denkpistes en begrippen kunnen ontwikkelen. - Duidelijkheid, transparantie : zich helder, duidelijk en bevattelijk kunnen uitdrukken. - Stressbestendig zijn. - Innovatief denken. - In alle omstandigheden blijk geven van een correcte ingesteldheid. - Aanpassingsbereid zijn. - In teamverband kunnen werken.

D. Specifieke vereiste Bereid te werken in een permanentiesysteem in het kader van de handhaving van de openbare orde en/of de rampenplanning. c) Voorwaarden tot deelname aan de selectieprocedure Voor de aanwijzing in de functie van verbindingsambtenaar komt uitsluitend in aanmerking een personeelslid van een politiedienst die : - bekleed is met de graad van hoofdcommissaris van politie, commissaris van politie of hoofdinspecteur van politie en een anciënniteit heeft van ten minste vijf jaar in het midden- en/of officierskader op de dag van de bekendmaking van de vacante betrekking in het Belgisch Staatsblad. Voor het bepalen van de anciënniteit wordt ook de anciënniteit in aanmerking genomen die werd verworven in de graden van de gemeentepolitie, de rijkswacht of de gerechtelijke politie bij de parketten die toegang geven, op 1 april 2001, tot de hogergenoemde graden, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; - beantwoordt aan het gevraagde profiel; - geen evaluatie met eindvermelding « onvoldoende » heeft opgelopen in de loop van de vijf jaar voorafgaand aan de bekendmaking van de vacante betrekking in het Belgisch Staatsblad ; - zich bevindt in een administratieve stand waarin het personeelslid zijn aanspraken op bevordering en baremische loopbaan kan doen gelden. d) Selectieprocedure De kandidaturen worden onderzocht door een selectiecommissie, door de gouverneur samengesteld als volgt : 1° een arrondissementscommissaris van de provincie, voorzitter van de commissie;2° een bestuurlijke directeur-coördinator die zijn functie uitoefent in de provincie;3° een korpschef van een politiezone van de provincie;4° een externe politiedeskundige die geen lid is van een politiedienst, aangeduid door de Minister van Binnenlandse Zaken. De selectiecommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De voornoemde selectiecommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaturen.

De kandidaten die in aanmerking genomen worden na afloop van dit eerste onderzoek, worden gehoord door de selectiecommissie. Zij gaat na of de kandidaten met het profiel overeenstemmen. Vervolgens rangschikt de selectiecommissie hen in drie categorieën van geschiktheid voor de uitoefening van de functie van verbindingsambtenaar : zeer geschikt, geschikt en ongeschikt.

De gouverneur wijst de verbindingsambtenaar aan uit de door de selectiecommissie zeer geschikt bevonden kandidaten. Bij gebrek aan zeer geschikte kandidaten, kiest de gouverneur onder de geschikte kandidaten.

De aanwijzing wordt ter kennis gebracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Justitie. e) Duur aanwijzing De verbindingsambtenaren worden door de gouverneur aangewezen voor een hernieuwbare termijn van maximum vijf jaar. Voor het verloop van elke periode van vijf jaar ononderbroken dienst, wordt de verbindingsambtenaar geëvalueerd door een evaluatiecommissie, samengesteld op dezelfde wijze als de selectiecommissie, supra vermeld.

De gouverneur kan beslissen om de evaluatiecommissie vervroegd bijeen te roepen.

In geval van ongunstige evaluatie kan de verbindingsambtenaar niet voor een nieuwe termijn aangewezen worden, of wordt, in voorkomend geval, een einde gesteld aan zijn aanwijzing.

De termijn van aanwijzing kan vervroegd beëindigd worden : - door de verbindingsambtenaar, indien deze gebruikt wenst te maken van de mobiliteitsregeling of wenst terug te keren naar zijn oorspronkelijk korps of zijn oorspronkelijke eenheid; - door de gouverneur, wanneer de verbindingsambtenaar ongunstig geëvalueerd wordt door de evaluatiecommissie die vervroegd werd bijeengeroepen door de gouverneur. f) Regeling rechtszekerheid - Het personeelslid dat gedetacheerd wordt, blijft deel uitmaken van zijn korps of eenheid van oorsprong. - De kosten verbonden aan de betrekking van verbindingsambtenaar zal gedragen worden door de provincie overeenkomstig artikel 69, 3°, van de provinciewet, gewijzigd bij artikel 225, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. - Specifieke bepalingen voor de personeelsleden van de lokale politie : In voorkomend geval kan de gemeenteraad of de politieraad van de politiezone waartoe de verbindingsambtenaar behoort beslissen om hem in bovental te plaatsen.

Na detachering mag het aantal betrekkingen ingenomen in het lokale politiekorps niet lager liggen dan het minimaal effectief van het operationeel personeel van de lokale politie bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 38 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. g) Inschrijving De kandidaturen dienen aangetekend verstuurd te worden naar de gouverneur van de provincie Antwerpen, binnen een termijn van twintig werkdagen die aanvangt op de dag van de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (de kandidaat dient een kopie van de aanvraag te verstrekken aan zijn/haar hiërarchische chef).Aan iedere kandidaat zal een ontvangstbewijs worden toegestuurd.

Met de kandidatuur dienen meegezonden te worden : - inventaris van de stukken; - een curriculum vitae met vermelding van de titels en verdiensten; - een bondige uiteenzetting van de bekwaamheden waarover hij/zij meent te beschikken; - de motivering van zijn/haar interesse voor de uitoefening van de functie van verbindingsambtenaar; - een document van de korpschef/diensthoofd waaruit blijkt dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden zoals supra beschreven in punt c) van deze oproep; - het akkoord of het gemotiveerde bezwaar van de korpschef/diensthoofd van de kandidaat.

Adres voor overzending van de kandidaturen : Mevr. Cathy Berx Gouverneur van de Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 24 2018 Antwerpen.

Gewone plaats van het werk : Arrondissementscommissariaat van Antwerpen Jan Van Rijswijcklaan 28 2018 Antwerpen Bijkomende inlichtingen : de heer Luk Baetens Arrondissementscommissaris Tel. : 03-240 64 45 - Fax : 03-240 64 49 h) Deze oproep wordt eveneens gepubliceerd via een oproep tot kandidaatstelling, gepubliceerd door de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (Algemene directie van de ondersteuning en het beheer-Federale politie) en kan ook geconsulteerd worden op de sites www.poldoc.be en www.hrpol.be

^