Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord
gepubliceerd op 18 juli 2014

Statuten van de Interregionale Entiteit VIAPASS Publicatie in samenwerking met het Vlaams Gewest en het Waals Gewest HOOFDSTUK 1. OPRICHTING - RECHTSVORM - NAAM ZETEL - TAAL Artikel 1. OPRICHTING - RECHTSVORM - NAAM. Het Vlaams Gewest, het Viapass is opgericht door middel van het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaams(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031646
pub.
18/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

Statuten van de Interregionale Entiteit VIAPASS Publicatie in samenwerking met het Vlaams Gewest en het Waals Gewest HOOFDSTUK 1. OPRICHTING - RECHTSVORM - NAAM ZETEL - TAAL

Artikel 1.OPRICHTING - RECHTSVORM - NAAM. Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een gemeenschappelijke instelling opgericht zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, genaamd "Viapass". Deze instelling neemt de rechtsvorm aan van een publiekrechtelijk vormgegeven opdrachthoudende vereniging, verder in de statuten "vereniging" genoemd.

Viapass is opgericht door middel van het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen (hierna "het Samenwerkingsakkoord" genoemd). Deze statuten zijn een aanvulling op de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord.

Artikel 2.ZETEL. De zetel van de vereniging is gevestigd in een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op datum van oprichting is dit : Arenbergstraat 1D, te 1000 Brussel. HOOFDSTUK 2. RAAD VAN BESTUUR Artikel 3.

De administrateur-generaal neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. De administrateur-generaal is tevens verantwoordelijk voor het secretariaat van de raad van bestuur.

Artikel 4.

Wanneer het mandaat van een bestuurder, om welke reden ook, openvalt, voorziet het Gewest, dat de bestuurder had aangeduid, onmiddellijk in zijn vervanging, tenzij dat gewest uitdrukkelijk zou beslissen tot niet-vervanging. Het Gewest houdt bij de vervanging rekening, met de bepalingen inzake het evenwicht tussen de geslachten, zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord

Artikel 5.Bevoegdheden van de raad van bestuur De werking van de raad van bestuur wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur. Dit huishoudelijk reglement bepaalt minstens de frequentie van vergaderen, mede de minimale termijn binnen dewelke de vergaderstukken aan de leden van de raad van bestuur dienen overgemaakt te worden en het tweetalig karakter van de documenten, die ter beslissing aan de Raad van Bestuur worden voorgesteld.

De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten iedere delegatie in staat stellen om bij iedere beslissing van de raad van bestuur één stem uit te brengen. Elke delegatie stelt haar eigen huishoudelijk reglement op dat minstens bepaalt wie de stem uitbrengt.

Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur wordt op de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur goedgekeurd.

Artikel 6.Rechten van individuele bestuurders Elke individuele bestuurder kan vragen een punt op de agenda van de raad van bestuur te agenderen.

Indien een individuele bestuurder meent dat een genomen beslissing niet zou stroken met de principes van beheer als goed huisvader, kan de bestuurder vragen hiervan, samen met zijn of haar motivatie, melding te maken in notulen van de vergadering van de raad van bestuur.

Artikel 7.Aanwezigheidsquorum Een overeenkomstig het huishoudelijk reglement bijeengeroepen raad van bestuur kan pas geldig stemmen wanneer van elke delegatie minstens 1 vertegenwoordiger aanwezig is. HOOFDSTUK 3. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.Vertegenwoordiging De vereniging wordt in rechte en ten aanzien van derden vertegenwo0ordigd door het directiecomité, of door de voorzitter van de raad van bestuur en de administrateur-generaal, samen tekenend.

De vereniging wordt, wat de dagelijkse leiding van het personeel en de uitvoering van de beslissingen van het directiecomité betreft, vertegenwoordigd door de administrateur-generaal.

Het directiecomité en de administrateur-generaal kunnen, elk wat hun vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft, bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vereniging slechts binnen de perken van de hun verleende volmacht. HOOFDSTUK 4. PERSONEEL

Artikel 9.BEZOLDIGINGSREGELING EN ARBEIDSREGLEMENT De bezoldigingsregeling en het arbeidsreglement worden door de Raad van Bestuur vastgesteld. HOOFDSTUK 5. JAARREKENING EN BUDGET

Artikel 10.JAARREKENING De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 11.BUDGET Het budget van de vereniging wordt opgesteld door de raad van bestuur en ten laatste eind september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het budget betrekking heeft, aan de drie gewestregeringen voor goedkeuring overgemaakt.

De werkingskosten van de vereniging worden daarbij beperkt, onverminderd gebeurlijke overdrachten van reserves, tot het bedrag, vastgesteld in het Samenwerkingsakkoord. HOOFDSTUK 6. TOEZICHT

Artikel 12.JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG, GOEDKEURING JAARREKENING EN KWIJTING BESTUURDERS Na ontvangst van het activiteitenverslag en de jaarrekening keuren de gewestregeringen gezamenlijk de jaarrekening goed en verlenen ze kwijting aan de bestuurders. HOOFDSTUK 7. TEGENSTELBAARHEID De statuten en hun gebeurlijke aanpassingen zijn van rechtswege tegenstelbaar aan derden, vanaf datum van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de vereniging.

^