Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 04 april 2017
gepubliceerd op 12 april 2017

Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015 tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2017011587
pub.
12/04/2017
prom.
04/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 APRIL 2017. - Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance


Gelet op de artikelen 1, 2, 3 en 34 van de Grondwet;

Gelet op artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015 en 18 december 2015;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance;

Overwegende de artikelen 1 tot 12, 13 tot 14 en 17 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hersteld respectievelijk ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten en gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015 en 18 december 2015;

Tussen: de Federale Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in de persoon van de Eerste Minister en de Minister van Financiën, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President en de Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering, wordt het volgende overeen gekomen:

Artikel 1.In artikel 2 van het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance worden de volgende wijzingen aangebracht : 1) in het eerste lid wordt de zin "Dit contactpunt ondersteunt de Federale Overheidsdienst Financiën door het aanleveren van de krachtens dit samenwerkingsakkoord uitgewisselde inlichtingen omtrent aangevraagde, toegekende of teruggevorderde gewestelijke steun." opgeheven; 2) in het eerste lid worden de woorden "en vraagt bij deze entiteiten de nodige gegevens op" opgeheven;3) in het tweede lid worden de woorden "ondersteunt de Federale Overheidsdienst Financiën in het bijzonder bij" vervangen door de woorden "waakt in het bijzonder over".

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt vervangen als volgt: "Art. 5.- De Federale Overheidsdienst Financiën bezorgt, op eenvoudig verzoek van het in artikel 2 bedoelde contactpunt en in de mate dat zij beschikt over de gevraagde informatie, aan dit contactpunt met betrekking tot de werkgever en de periode waarop het verzoek betrekking heeft: - het bedrag van de door deze werkgever uitbetaalde bezoldigingen waarop bedrijfsvoorheffing werd ingehouden die krachtens de toepassing van de artikelen 2758 of 2759 van hetzelfde Wetboek gedeeltelijk werd vrijgesteld van doorstorting; - het bedrag van de bedrijfsvoorheffing die in toepassing van de artikelen 2758 of 2759 van hetzelfde Wetboek werd vrijgesteld van doorstorting.".

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt vervangen als volgt : "Art. 6.- In het geval de Europese Commissie heeft vastgesteld dat door de cumulatie van de federale steunmaatregel bedoeld in artikel 1, eerste lid, en een gewestelijke of lokale steunmaatregel de maximale steunintensiteit of het maximale steunplafond overschreden wordt, en ten gevolge hiervan in een beslissing de terugvordering van de steun verordent, staat het Gewest in voor de coördinatie van deze terugvordering.

Het Gewest informeert de minister die bevoegd is voor Financiën per brief van de voormelde beslissing van de Europese Commissie. De minister die bevoegd is voor Financiën beschikt vervolgens over een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop deze brief werd verzonden, om het Gewest te informeren over de steunbedragen die de Federale Staat heeft voorgenomen terug te vorderen. Op eenvoudig verzoek van de minister die bevoegd is voor Financiën kan deze termijn van 15 werkdagen worden verlengd tot maximaal 6 maand, tenzij de beslissing van de Europese Commissie een dergelijke verlenging onmogelijk zou maken.

De Federale Staat kan in geen geval voorzien in een wettelijke regeling die tot gevolg heeft dat van de verkrijger van de steun een bedrag wordt teruggevorderd dat hoger is dan de steun die aan deze verkrijger werd toegekend krachtens artikel 2758 of artikel 2759 van het voormelde Wetboek. Het Gewest kan in geen geval overgaan tot het terugvorderen van de verkrijger van de steun van een bedrag dat hoger is dan de steun die aan deze verkrijger werd toegekend krachtens de in het eerste lid bedoelde gewestelijke of lokale steunmaatregel.

Na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn staat het Gewest in voor de terugvordering van de bedragen die krachtens de beslissing van de Europese Commissie moeten worden teruggevorderd, en die in voorkomend geval worden verminderd met de bedragen die door de Federale Staat zullen worden ingevorderd.

Het Gewest coördineert het overleg tussen de betrokken partijen met het oog op het nemen van maatregelen die garanderen dat in de toekomst wordt voldaan aan de door de Europese Commissie vooropgestelde maximale steunintensiteit en steunplafond.

Onverminderd de toepassing van het derde lid, verhindert dit artikel het Gewest niet om hogere bedragen terug te vorderen dan de in het vierde lid bedoelde bedragen. Dit artikel verhindert evenmin de Federale Staat om een wet aan te nemen die tot gevolg heeft dat een hoger bedrag wordt teruggevorderd dan het bedrag dat de minister die bevoegd is voor Financiën in toepassing van het tweede lid heeft aangekondigd terug te vorderen.".

Art. 4.In hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt titel 5, die de artikelen 10 en 11 bevat, opgeheven.

Art. 5.In artikel 12 van hetzelfde samenwerkingsakkoord worden de volgende wijzingen aangebracht: 1) tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: "Het Gewest kan ervoor opteren om de steunzone af te bakenen aan de hand van een kaart.In dat geval ontwikkelt het Gewest een kaart waarop de grenzen van de kadastrale percelen zichtbaar zijn, waarop de straatnamen worden vermeld, waar de gekende adrespunten op worden weergegeven en met een schaal die toelaat dat de verschillende kadastrale percelen van elkaar kunnen onderscheiden worden. Deze kaart wordt door het Gewest samen met het voornoemde ontwerpbesluit aan de minister bevoegd voor Financiën in een digitaal bestandsformaat voorgelegd."; 2) in het tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "welke adressen" vervangen door de woorden "welke percelen"; 3) tussen het derde lid, dat het vierde lid wordt en het vierde lid, dat het zesde lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende : "In dit verslag wordt aangetoond dat de door het Gewest voorgestelde steunzone voldoet aan de bepalingen van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.".

Art. 6.In artikel 13 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "en herwerkt indien hij dat nodig acht het in artikel 12 bedoelde ontwerpbesluit. Indien het Gewest de zone aan de hand van een kaart heeft afgebakend, wordt in dit besluit een verwijzing naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën opgenomen, waarop de in artikel 12 bedoelde kaart zal kunnen worden teruggevonden.".

Art. 7.Artikel 14 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Indien het Gewest de zone aan de hand van een kaart heeft afgebakend, publiceert de minister die bevoegd is voor Financiën op de dag van bekendmaking van het voormelde besluit de in artikel 12 bedoelde kaart op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het Gewest integreert de afbakening van de steunzone in de webapplicatie "WalOnMap" (http://geoportail.wallonie.be/) en voorziet in deze applicatie de mogelijkheid om op te zoeken of een bepaald adres of kadastraal perceelnummer zich al dan niet in de steunzone bevindt.".

Art. 8.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking na goedkeuring ervan door alle partijen.

De Centrale Secretarie van het Overlegcomité staat in voor de bekendmaking van dit samenwerkingsakkoord in het Belgisch Staatsblad nadat het door alle partijen is goedgekeurd.

Gedaan te Brussel, op 4 april 2017, in twee originele exemplaren.

Voor de Federale Overheid : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Voor het Waalse Gewest : De Minister-President van de Waalse Regering, P. MAGNETTE Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering, J.-Cl. MARCOURT

^