Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022033024 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijzigingen van het recht op geschriften en van het registratierecht op bepaalde akten. - Rechtzetting

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022010021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr. Brocal C., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen wordt benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het h Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2021041501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van consumptiecheques (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2021031534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2019-2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032162 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit nr. 3956 van 29 april 2022: Wordt bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde op datum van 15 november 2021: LUCHTMACHT majoor van het vliegwezen Tafniez Y Worden bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde op datum van 8 april 2022: LANDMACHT luitena(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032164 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit nr. 3957 van 29 april 2022: Worden bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde op datum van 8 april 2022: LANDMACHT kolonels stafbrevethouders Denolf W., Ge kolonel van het reservekader Couniot A. LUCHTMACHT kolonel van het vliegwezen stafbrevethoude(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032166 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 3958 van 29 april 2022: Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II op datum van 8 april 2021: LANDMACHT luitenant LUCHTMACHT majoors vliegers Frippiat T., Gielis B., Libert P-Y., Van Hellemont J. MARINE fr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032168 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit nr. 3960 van 29 april 2022: Het Militair Ereteken van 1ste klasse voor dienstanciënniteit wordt verleend aan de volgende militair op datum va LUCHTMACHT sergeant Collart V. Het Militair Ereteken van 1ste klasse voor dienstanciënniteit (...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een ondervoorzitter van het directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een ondervoorzitter van het directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015181 bron region de bruxelles-capitale Ministerieel besluit houdende de erkenning van COMENSIA CVBA als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 13/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 03/08/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015625 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2021 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2022 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032300 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie aan een lid van e-Wallonie-Bruxelles Simplification. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 19/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2018 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het inclusief onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 11 van het decreet van 30 juni 2016 betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie

decreet

type decreet prom. 15/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032919 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en werk betreft type decreet prom. 20/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032943 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en wetenschappelijk onderzoek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 in het kader van de besteding van de middelen uit het Vlaams Klimaatfonds type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022015538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming van de voorzitters van de regio-instanties opgericht bij de samenwerkingsovereenkomst die op 20 maart 2014 is gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwezenlijking van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 4, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022033030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 over het verlenen van een overbruggingslening aan ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204451 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "REW" als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Waver aangewezen wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022041751 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw VLAAMSE VERENIGING VOOR LOGOPEDISTEN, de vzw UNION PROFESSIONELLE DES LOGOPEDES FRANCOPHONES(...) type bericht prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204475 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs investeringen en financieel advies (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22091 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2022. (...) Er zijn geen laureaten.

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204474 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs telecom (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22089 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2022. De lijst van geslaagde(...) type lijst prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204597 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Buyers Facilities (niveau B1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ143 Solliciteren kan tot en met 01/09/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde functie(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximaal (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2022 LEOPOLDSORDE Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde: De heer ANDRE Jean-François, technisch deskundige. Hij neemt zijn rang in de Orde in op d De heer DANNEMARK Thomas, attaché. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van 15 novembe(...)

document

type document prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204584 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief Deskundigen (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG22248 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2022. Er zijn 25 laureaten. De lijs(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204612 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie. - Instapkaart niveau C van nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten, detentiebegeleiders en veiligheidsassistenten voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG22338 Solliciteren kan tot en met 02/12/2022 v(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^