Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 december 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 bron federale overheidsdienst financien Wet tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen type wet prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2019/2162 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties, en tot wijziging van de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022523 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk Besluit tot toekenning van een subsidie aan bepaalde steden en gemeenten voor de uitvoering van de GAS-bemiddeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021022545 bron raad van state Raad van State. - Aanwijzing tot eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021 wordt mevrouw Isabelle LEYSEN vanaf 1 november 2021 tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State aangewezen. Op 25 november type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022588 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de uitrusting en de kledijvergoeding die worden toegekend aan de personeelsleden van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de federale Overheidsdienst Justitie die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034069 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende overdracht erkenning van vzw « TransitieNetwerk Middenveld » naar de vzw « Reset.Vlaanderen » als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2018 betreffende de registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt aan de heer FEUSELS Filip, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtban type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt aan de heer DE BOM Erik, met ingang van 1 december 2021, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, b type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt aan mevrouw GOETHALS An met ingang van 25 januari 2021 eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstal type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt aan de heer VAN STEENBRUGGE Oscar op het einde van de maand januari 2022, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt aan de heer WELS Christophe met ingang van 1 juni 2020 eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtb type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021205643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van Intregrale NV voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 75 000,00 euro aan de vzw "Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" als tussenkomst in de kosten voor de realisatie, de publicatie en de distributie van de tijdschriften "Trait d'Union-Bruxelles" en "Nieuwsbrief-Brussel" type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034030 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 150 000,00 euro aan de vzw "Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" voor drie vaste opdrachten met betrekking tot subsidies en de lokale democratie voor het dienstjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021034162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4419 Bij ministerieel besluit van 26 november 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-1469 van 25 januari 1980 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend a type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021034159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4420 Bij ministerieel besluit van 26 november 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A323-3165 van 28 maart 2003 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan

decreet

type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden type decreet prom. 24/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021205673 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie inzake begrotingstekort, gewestelijke steun en gebruik van de gewone reservefondsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034029 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie van 207.000 € aan de gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 3 277 000,00 euro aan de vzw « Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur » voor het dienstjaar 2021, voor de opleiding van het personeel van de plaatselijke besturen en tot dekking van de huur en de kosten van het hele gebouw gelegen in de Kapitein Crespelstraat 35 te 1050 Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, in hoofdzaak wat betreft de opheffing van de bonussteun

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van één of meerdere woningen van openbaar nut ten behoeve van studenten type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van woningen van openbaar nut type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering nr 1 tot wijziging van artikel 8, § 1, van het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034004 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de toekenning van subsidies aan de openbare bibliotheken type overeenkomst prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021043217 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Officieuze coördinatie van het administratief en geldelijk reglement van de contractuele personeelsleden van de GOMB Beslissing van 25.03.2005 van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk (BS van 19.05.2005) (inwerkingtreding op 31 maart 2004) OVERZICHT VAN DE WIJZIGENDE BESLISSIN(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning 1. in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommig(...) type bericht prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205521 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht van 17 november 2021 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector 1. Algemene doelstelling De bepalingen van dit bericht zijn van toepassing op de personeelsled Dit bericht vervangt de jaarlijkse omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205676 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische medewerkers (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. - Selectienummer: ANE21011 Solliciteren kan tot en met 21/01/2022 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205733 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Architecten (niveau A1) voor het Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21329 Solliciteren kan tot en met 22/12/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021022435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 19/10/2021 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - Statische (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 04/08/2020 pub. 07/12/2021 numac 2021033870 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Huishoudelijk reglement van de Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met betrekking tot de selecties en de taalexamens. - **** vertaling

document

type document prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205768 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur-generaal Identiteit en Burgerzaken voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21741. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het staatsblad op 26/11/2021. De uiterste inschrijvingsdatum van(...) Solliciteren kan tot en met 22/12/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Advisors Community management and Digital Communication (niveau B) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: ANB21019 Deze selectie werd afges(...) Er zijn 0 laureaten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021022544 bron raad van state Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2021 wordt de heer Frederic EGGERMONT met ingang van 3 november 2021 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 25 november 2021 heeft de heer Fr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021022567 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2021, wordt mevrouw Karen ROOFTHOOFD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021034011 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2021, wordt de heer Baudouin EVRARD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021034021 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021, wordt Mevrouw Florence POLET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021034136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt mevrouw Haike BULINCKX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021043080 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2021, wordt mevrouw Fleury HOOGELAND benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 novembre 2021, is de heer VAN STRIJTHEM Dirk benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021204980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, is de heer MAGERMAN Nick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Erik DE BOM De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw An GOETHALS De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Filip F De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Christophe WELS type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Oscar VAN STEENBR De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. 22/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022486 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB van 30 januari 2004 type document prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 november 2021, dat in werking treedt de dag waarop het worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten : type document prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205667 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige hoofdsecretaissen (niveau A3) voor het Parket Oost-Vlaanderen. - Selectienummer: BNG21278 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2021. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 07/12/2021 numac 2021205734 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché A2 data- en informatiebeheer (niveau A2) voor de FOD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21289 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2021. Er zijn 5 laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)
^