Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021021791 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032862 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, wordt de heer Kris VANNESTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW3, met de titel van eerstaanwezend werkleider bij de Koninklijke Sterrenwacht van Be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032861 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, wordt de heer Martin GROENEWEGEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW3, met de titel van eerstaanwezend werkleider bij de Koninklijke Sterrenwacht v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032890 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3584 van 6 september 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032919 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, is benoemd als gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, de heer Borms P., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit tre Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021, zijn benoemd als gerechtelijke attachés bij de (...) type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021032944 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt met het oog op het uitstel van het gebruik van het Europees uniform elektronisch verslagleggingsformaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032962 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021, - is mevr. Nackaerts F., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor - dat uitwerking heeft sedert 31 juli 2021 's avonds, is dhr. t'Serstevens J.-B., rechter in de rec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032963 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021, - dat uitwerking heeft sedert 31 januari 2021 's avonds is aan de heer Loyson F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft sedert 26(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032964 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, het is aan de heer Degomme Ph., kandidaat-notaris, vergund de titel van het ambt van geassocieerd notaris eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat heden i Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021033000 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij het hof van beroep Antwerpen: - mevr. De Wette S., administratief deskundige op arbeidsovereenkomst bij de - de heer Verheyen W., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank Antw(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021033009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat in werking treedt op 28 februari 2022 's avonds, is dhr. Sabbe J., procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspr Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021091309 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand september 2021 is samengesteld als volgt : Index A (sc(...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid voor de berekening van extralegale voordelen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021 betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021203668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 betreffende de arbeidsduurvermindering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021032710 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032768 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt eervol ontslag uit haar functies van Attaché verleend aan Mevr. Catharina DE BRUYN. Bij hetzelfde besluit wordt type ministerieel besluit prom. 13/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van de Consumentenombudsdienst

arrest

type arrest prom. 10/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021032997 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst houdende de delegatie van bevoegdheden, met toepassing van artikel 10, § 2, lid 2 en 214ter, § 3, lid 1 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode type arrest prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021203715 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2021 van 15 juli 2021 Rolnummer 7247 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 14 februari 2019 « tot wijziging van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, de rechters P. (...) type arrest prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021203845 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2021 van 27 mei 2021 Rolnummer 7340 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7bis, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door de familierechtbank van de Nederlandstalige Rech Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204117 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2021 van 15 juli 2021 Rolnummer 7420 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 92, § 3, derde lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 « houdende de Vlaamse Wooncode », gesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204141 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 augustus 2021, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Ho « Is art. 58bis van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer bestaanbaar(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204266 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 11 augustus 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 augustus 2021, heeft het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, d « 1. Schenden de artikelen 100 en 101 van de Wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering(...)

decreet

type decreet prom. 24/06/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021204180 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 februari 2019 tot aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 20 februari 2017 ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang type decreet prom. 24/06/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021204181 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en historische cultuurlandschappen en betreffende de opgravingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de fusie van de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 augustus 2008 betreffende het tussenoverlegcomité en de basisoverlegcomités van de diensten van de Waalse Regering met het oog op de aanpassing ervan aan de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de Waalse Overheidsdienst aan de wijzigingen van de Waalse Overheidsdienst Secretariaat-generaal en van de Waalse Overheidsdienst Financiën type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse overheidsdiensten met name met het oog op de aanpassing ervan aan de wijziging van de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling voor het beheer van de schade ten gevolge van natuurrampen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032863 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2021 en het Belgisch Staatsbla(...) type bericht prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032864 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw A. DEMEUR heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 233.821/XIII- 9294. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032865 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2021. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032866 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat c.s Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2021. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032867 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer F. MARTIN heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032869 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De politiezone van Arches heeft de nietigverklaring gevord Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2021. Deze zaak is ingeschreve(...) type bericht prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021033023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Richtplan van aanleg "Josaphat " + milieueffectenrapport Gelegen in de Gemeente Evere en in de Gemeente Schaarbeek. Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/09/2021 tot en met 25/11/2021 Tijden ? op de website: www.perspective.brussels ? op de Gemeente Evere: Front Office, Hoedemaeckerssqu(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032996 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors in de psychologie (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21255 Solliciteren kan tot 04/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204294 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Actuariële Adviseurs (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG21220 Solliciteren kan tot 04/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0405.619.950 COMPAGNIE IMMOBILIERE INDUSTRIELLE DU LUXEMBOURG intrekking van de a(...) type lijst prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204384 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** Selectie en rekrutering consultants (niveau ****) voor **** Beleid en ****. - ****: ****21199 Solliciteren kan tot 01/10/2021 via ****.****.****. De gedetailleerde ****(...) Een lijst van maximaal 20 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. ****(...) type lijst prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Aankoopdeskundigen (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21265 Solliciteren kan tot 01/10/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschr(...) Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...)

document

type document prom. 15/07/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021204179 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 april 2019 tot vaststelling van de procedure voor de registratie en erkenning van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen en tot afgifte van een Europese beroepskaart type document prom. 24/06/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021204182 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 juli 2015 tot aanwijzing van de dienst die belast is met het toezicht op de jeugdkampen type document prom. 24/06/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021204183 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regerng tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 2019 tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor de informatiecentra voor jongeren type document prom. 24/06/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021204184 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 2019 tot aanwijzing van de leden van het begeleidingscomité "Mobiel jeugdwerk" type document prom. 24/06/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021204185 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 2019 tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor het open jeugdwerk

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204386 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Communicatiebeleid (niveau A1) voor de Koninlijke Bibliotheek van België. - Selectienummer: ANG21192 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2021. Er zijn 6 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type mededeling prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Advisors Community management and Digital Communication (niveau B) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: ANB21019 Solliciteren kan tot 01/10/2021 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021032973 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 september 2021, wordt mevrouw Ragna GOVAERTS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigsters van een verzekeri(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021033049 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te Luik : 1 (in associatie). De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven wor(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...)

document

type document prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204356 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kwaliteitsverantwoordelijken (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21053 Deze selectie werd afgesloten op 17/06/2021. Er zijn is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204375 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tweetalig economisch controleurs (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21088 Deze selectie werd afgesloten op 17/06/2021. Er(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204378 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders A2 (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG21080 Deze selectie werd afgesloten op 06/07/2021. type document prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204376 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige cartografen (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG21199 Deze selectie werd afgesloten op 09/09/2021. Er zijn 5 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés A2 coördinatie wetenschapsaangelegenheden (niveau attaché A2) voor POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21169 Deze selectie werd afgesloten op 07/09/2021. E(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 17/09/2021 numac 2021204387 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboranten microbiologische analyses (niveau C1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB21016 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2021. Er zijn (...) De lijst is 2 jaar geldig.
^