Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021021715 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt mevrouw Evi PLATTEAU, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 06/09/2021 numac 2021032565 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032573 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Proximus, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021032606 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt mevrouw Marleen RUYSSEVELDT, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar a Mevrouw Marleen RUYSSEVELDT mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel va(...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021042757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 23 april 2021 tot implementatie van het UNESCO verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021202079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 25 mei 2021. De heer Adant Dirk, Herne De heer Adriaenssens William, Sint-Gillis-Waas De heer Aerts Francis, Duffel De heer Algoet Willy, Aartselaar De heer Anto De heer Baelus Paul, Herentals De heer Baelus Raymond, Kasterlee De heer Baert Didier, Sin(...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021202968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032136 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032135 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032703 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van negen leden van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging type ministerieel besluit prom. 31/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032717 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/ BIO NV"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032543 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsrisicokaarten. - Addendum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032645 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/440 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ondersteuningsdiensten voor alternatieve communicatie voor personen met begripsproblemen, houdende gedeeltelijke uitvoering van artikel 28 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032663 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal en van directeur/directrice-generaal (A5) van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021031195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire organen op datum van 1 april 2021 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de paritaire organen Numéro Dénomination Nummer Benaming type lijst prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204212 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Energie (niveau A2) voor De Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21211 Solliciteren kan tot 26/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204215 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Afrika Specialist Analist (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21191 Solliciteren kan tot 20/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204217 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Expert pedagogische leermiddelen (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21194 Solliciteren kan tot 20/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204227 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Administratief deskundige - Directiesecretariaat (m/v/x). - Select(...) Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2021 (datum PV). De lijst van l(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: Administratieve deskundige - Directiesecretariaat (m/v/x). - Selectienu(...) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2021. De lijst van laureaten is on(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204248 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Landmeters - experten (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: AFG21196 Solliciteren kan tot 20/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204254 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Assistants (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG21251 Solliciteren kan tot 20/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021021440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk " Breast International Group &quo type vergunning prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021021442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021021441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021032070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de Stichting van Openbaar Nut "Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS" te Br type vergunning prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021032078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

document

type document prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2020205240 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Personeel Bij besluit van de Regering van 19 november 2020 wordt Mevrouw Sabine Herzet op 1 februari 2021 toegleaten tot de proeftijd als afgevaardigd directeur bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021042811 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2021    Indice Août 2021 Moyenne mob(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204240 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige digitale projectmanagers in communicatie (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21023 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2021. Er zijn 1(...) De lijst is 2 jaar geldig.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021021714 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - **** van gerechtelijke stagiairs . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, ****(...) **** vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage is bedoeld om de voor de uitoefening ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204216 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** Werving & Selectie (niveau ****1) voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****21204 Solliciteren kan tot 20/09/2021 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Een lijst van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204204 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Analisten van verspreiding van massavernietigingswapens (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21047 Solliciteren kan tot 20/10/2021 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204249 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior Onderzoekers (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE21005 Deze selectie werd afgesloten op 24/08/2021. Er zijn 5 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204251 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Onderzoekers (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: ANE21005 Deze selectie werd afgesloten op 04/08/2021. Er is 1 laureaat. De (...) type document prom. -- pub. 06/09/2021 numac 2021204253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG21209 Solliciteren kan tot 06/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...)
^