Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021041996 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie De Administr Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikelen 1bis, § 1, 2°, 4° en 5°, (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021055680 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Degauquier, Corinne Fernande Mevr. Degauquier, Corinne Fernande Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021020682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021021030 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021, bladzijde 54866, in de Nederlandstalige versie, lijnen 24 tot 27 dient men te lezen : « Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging »; Het verzoekschrift tot nietigve(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021021028 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2021, bladzijde 55399, lijnen 27 tot 29 dient men, in de Nederlandstalige versie, te lezen : « Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klass Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021021033 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die(...) Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 02/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031582 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten beraadslaagd in de Ministerraad met het oog op een gedeeltelijke omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket type koninklijk besluit prom. 26/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021031545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 mei 2021, wordt mevrouw Laura HUBERT, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021031606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 maart 2021 wordt mevrouw Sophie CARDON bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021041838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 november 2020, wordt de heer Wim CRUYSBERGHS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021041836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt de heer Kris BOSMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een b Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021041844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Anne BONI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekkin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021041977 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2021, is de aanwijzing van de heer Dernicourt E., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot het mandaat van procureur-generaal bij dit hof hernieuwd voor een termijn van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021041986 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt de heer David DEBOOSERIE, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A3, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021042002 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt mevrouw Aurore SZENOGRACZKI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021042012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 houdende uitvoering van artikel 19 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021042009 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, wordt de heer Julien PREVOT, rijksambtenaar bij Federale overheidsdienst Justitie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 27 april 2021. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021202047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021042000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de beroeps- of pleziervaartvaarbevoegdheidsbewijzen die aanleiding geven tot een ICC

decreet

type decreet prom. 21/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041951 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, ondertekend te Hanoi op 30 juni 2019 type decreet prom. 27/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021202742 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 45, 45bis, 45ter en 45quater van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

beschikking

type beschikking prom. 06/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de organisatie van de thermische energienetten en het meten van het verbruik van thermische energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 03/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031591 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, gedaan te Brussel op 19 oktober 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021020988 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041605 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041811 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitbreiding van het geboorteverlof

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041979 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het plan voor initiële opleiding van de inspecteurs met toepassing van artikel 22, § 2, eerste lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041980 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 13, § 1, tweede en derde lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041981 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de toelating tot de basisopleiding bedoeld in artikel 19 van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041982 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot vaststelling van het aantal ambten dat per **** moet worden vervuld of waarvoor een **** wordt samengesteld, voor de oproep tot kandidaatstelling die in de loop van het jaar 2021 wordt gelanceerd, overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041983 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de proef voor de toelating tot de initiële opleiding voor de toegang tot de ambten van inspecteur met toepassing van de artikelen 12, eerste en tweede lid, 13, § 5, 17 en 19 van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021042071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de retributie die in 2021 voor de terrassen van de HORECA-sector wordt gevorderd type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021202745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot invoering van een verplichting tot uitvoering van energie-audits overeenkomstig het decreet van 9 december 1993 betreffende de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021202743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019 tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/02/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/06/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021042021 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 696. - Startbaanovereenkomst verduidelijking van het kader en aanbevelingen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021021027 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2021, bladzijde 55399, lijn 7 dient men te lezen : « de heer Serneels C. » ; Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Ra

document

type document prom. 08/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021202352 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de vakjury voor de goedkeuring van de globale concepten 2022-2025 van de instellingen voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021042006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, wordt de heer Thomas FERRI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Nederlandse taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021202774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer BRUYNOOG Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van voornoemde Commis(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021202791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit v Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SUENENS Mieke benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij voo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021042030 bron gewestelijke overheidsdienst brussel stedenbouw en erfgoed Oproep tot externe mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed . - Een Adjunct Secretaris (m/v/x) - voor Gewesttelijke overheidsdienst Stedenbouw en Erfgoed Brussel Er is een betrekking van adjun(...) De externe mobiliteit geldt voor de in artikel 23 vermelde instellingen van openbaar nut die ressor(...)

document

type document prom. -- pub. 08/06/2021 numac 2021202741 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21718 Solliciteren kan tot en met 08/07/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.
^