Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2019 pub. 17/05/2021 numac 2021031292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 04/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041354 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones type wet prom. 10/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041369 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende dringende bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot regeling van de telewerkvergoeding van het gerechtspersoneel in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021055675 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Pierre Jean Beckers De heer Pierre Jean Beckers, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 17/05/2021 numac 2021031326 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/02/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031442 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vervoersovereenkomst tussen Infrabel en NMBS betreffende de opdrachten van openbare dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021031476 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3460 van 30 april 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021041372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juli 2020, wordt mevrouw Sara AVERMATE-VRANKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt de heer Tom VERMEERSCH, attaché klasse A2, met ingang van 1 oktober 2020 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de speelgoedtrommel met artikelnummer 906, batchnummer PO-C19/01PAN en EAN-code 8888888009061 type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de prive-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 138 Châtelet - Km 4.500, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.415 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 129 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Walcourt, gelegen te Ham-sur-Heure, ter hoogte van de kilometerpaal 77.780 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 106 Lembeek - Klabbeek, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 4.344 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Heist-op-den-Berg ter hoogte van de kilometerpaal 23.883 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 12, Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen, ter hoogte van de kilometerpaal 55.818 type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 17/05/2021 numac 2021041401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen aan de ambtenaren-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 12/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2018 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen aan de ambtenaren-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2021 numac 2021041400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de artikelen 84 tot 86 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg aan de ambtenaren-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 10/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld in artikel XV.5/1 van het Wetboek van economisch recht betreffende maatregelen met betrekking tot online interfaces

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021041472 bron raad van state Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 250.535 van 7 mei 2021 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XIe kamer, het koninklijk besluit vernietig(...)

decreet

type decreet prom. 26/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021202185 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 22 december 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2010 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015241 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2009 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015242 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Leefmilieu Brussel voor het jaar 2018 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2014 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2012 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2013 type beschikking prom. 17/12/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020044496 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot invoering van de verplichting van een systematische alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021020940 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021020941 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041374 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de overdracht van de onroerende rechten, de roerende goederen en de rechten de verplichtingen aan "Wallonie-BRUSSEL international" overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-BRUSSEL"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de subsidies 2021

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021031416 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de functie van secretaris bij het secretariaat van de gedelegeerde Europees aanklagers Context van de functie In het kader van de strijd tegen strafbare feiten die de financiële(...) De verordening voorziet in een systeem van gedeelde bevoegdheid voor het EOM en de nationale autori(...)

bericht

type bericht prom. 30/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031398 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht tot opheffing van het bericht van 23 oktober 2012 betreffende de publicatie van de analysemethoden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de Nationale Referentie Laboratoria

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0460.284.992 CHIKAREE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 23/(...) type lijst prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202306 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Security Managers (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG21141 Solliciteren kan tot 31/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202341 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Business Partners voor de Militaire Inlichtingendienst (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG21132 Solliciteren kan tot 31/05/2021 via www.selor.be De gedet(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202345 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Managers (niveau ****2) voor de **** **** en Ondersteuning. - **** : ****20237 Deze selectie werd afgesloten op 28/01/2021. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202383 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige HR Business Partners (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. Selectie-nummer : ANG21132 Solliciteren kan tot 31/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021041389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijzigingsclausule Y/2018quinquies bij de nationale overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad van 30 april 2021. - Notificatie Punt 12 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de nationa 2021A70720.021 NOTIFICATIE Met dien verstande dat rekening zal worden gehouden met de brief v(...)

erratum

type erratum prom. 04/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022. - Erratum type erratum prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202338 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kwaliteitsverantwoordelijken (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. Selectienummer : ANG21053. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16/04/2021. De u(...) Solliciteren kan tot 31/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021031396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2021 wordt mevrouw Laura HUBERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021041378 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers niveau B voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffi(...) Griffier dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het hof van beroep G(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021041430 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van griffier (niveau ****) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffier (...) **** bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een ****(...)

document

type document prom. 03/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031435 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen type document prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021031455 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste attaché Deskundige - Cel Preventieve geneeskunde & Overdraagbare ziekten binnen de Directie Gezondheid en Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Op Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...) type document prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202253 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 21 april 2021 wordt de heer Xavier GIJS, woonachtig rue des Firmandes 8, te 5570 Beauraing, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 91013/0003 Bij beslissing van 28 april 2021 wordt de heer Léon Duchateau, woonachtig route de Bonsgnée 122(...) type document prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten voor het arbeidshof Brussel (m/v/x). - Selectienummer : BFG21069 De medewerkers worden door hun personeelsdienst via (...) Solliciteren kan tot 31/05/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202312 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers voor het hof van beroep Brussel (m/v/x). - Selectienummer : BFG21071 De medewerkers worden door hun personeelsdienst vi(...) Solliciteren kan tot 31/05/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202313 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (m/v/x). - Selectienummer : BFG21072 De medewerkers worden door (...) Solliciteren kan tot 31/05/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202314 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretarissen voor het parket Waals-Brabant (m/v/x). - Selectienummer : BFG21073 De medewerkers worden door hun personeelsdienst (...) Solliciteren kan tot 31/05/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202334 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers (niveau B) voor het arbeidshof en het hof van beroep Gent. - Selectienummer : BNG21178 Deze selectie werd afgesloten op 29/04/2021. Er zijn 3 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 17/05/2021 numac 2021202360 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve en technische assistenten (niveau C) voor alle federale overheden. - Selectienummer : ANG21150 Solliciteren kan tot 31/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^