Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021020382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers entrainers type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021030319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de toekenning van consumptiecheques aan arbeiders die aan het werk gebleven zijn in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020 type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021030437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021030934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Cash 15 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021030935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro", "Cash 10 euro" en "Cash 20 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021031278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021 wordt mevrouw Anne-Charlotte PREVOT bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021200640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201809 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201808 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 11, 12, 21, 22 et 25 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201812 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201810 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201811 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 11, 12 van organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021202094 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 13 april 2021 wordt de beraadslaging van 4 maart 2021 waarbij het provinciecollege van Henegouwen de overheidsopdracht "4 districten - Diverse provinciale instellin Partij 1: "Wallonie Picarde" Partij 2: Bergen Partij 3: "Centre-Thudinie"(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021201011 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2020 van 12 november 2020 Rolnummer 7287 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel L2213-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gesteld door de Rechtbank van eerste aa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021201203 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 166/2020 van 17 december 2020 Rolnummer 7334 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, § 3, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Ou Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021201318 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2021 van 4 maart 2021 Rolnummer 7468 In zake : de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 152/2020 van 19 november 2020, ingesteld door de VZW « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ».

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021031321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021202138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie"

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021202109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0410.600.109 LA SOCIETE ROYALE "EUPENER-MANNERQUARTETT" Op 22/04/2021 we(...)

erratum

type erratum prom. 28/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021031235 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. - Erratum

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021031198 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor psychologie voor het **** Gedragswetenschappen van de Koninklijke Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (****/****) voor het **** ****(...) 2. Taakomschrijving : ****. **** van de pedagogische activiteit in psychologie, communicatie(...)

document

type document prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021201970 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 17 maart 2021 van mevr. B. Heindrichs, directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de GmbH BARES BAUSTOFFHANDEL & REIFENSERVICE, gevestigd Zum Gleis Bij beslissing van 17 maart 2021 van mevr. B. Heindrichs, directrice-generaal van de Waalse Ove(...) type document prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021202179 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor Alle federale departementen. - Selectienummer: AFG21026 Deze selectie werd afgesloten op 21/04/2021. Er zijn 391 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 3 gesl(...) type document prom. -- pub. 04/05/2021 numac 2021202183 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Overheidsopdracht coördinatoren (niveau A1) voor Brussel Preventie & Veiligheid. - Selectienummer: AFB21006 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2021. Er is 1 laureaat.
^