Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031171 bron europese centrale bank Toestemming voor een overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014, heeft de Raad van Toezicht van de Europese (...) type wet prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041282 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021020905 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt mevrouw Leen DE CORT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021040627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijk statuut van het personeel AAJ/SASPE type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, wordt meneer André GODART, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, wordt mevrouw Crocifissa IANDOLINO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, wordt mevrouw Justine Gilquin, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12, § 1, a), en § 3, 7° en 8°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de sport

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021031222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2015 waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 29/04/2021 numac 2021201769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 29/04/2021 numac 2021201768 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 29/04/2021 numac 2021201771 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 29/04/2021 numac 2021201770 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 12, 15, 17 en 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 29/04/2021 numac 2021201772 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 08, 11, 12, 13, 21 en 31 van organisatieafdelingen 10, 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021202051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening aan de directeur van het Centrum voor Cybersecurity België

decreet

type decreet prom. 19/03/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021020866 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 waarbij rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 waarbij de overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041300 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van artikel 2/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 waarbij de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031151 bron federale overheidsdienst justitie Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling van 29 september 2020 TITEL 1. - Algemene bepalingen Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: - Kennisgevi - Woonplaats: de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende alda(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031208 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-21/0008: Smile Invest - Rabo Participaties B.V./IGS GeboJagema Holding B.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 23 Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vervaardiging van machin(...) type bericht prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041321 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv CASINO KURSAAL OOSTENDE en BELGIAN GAMING ASSOCIATI Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041320 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba I&O die woonplaats kiest bij Mr. Fatma Ulusoy alsmede de bepalingen zoals opgenomen onder luik 11, artikelen 11.8 t.e.m. 11.23 zoals opgenomen in(...) type bericht prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041348 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv CAREFIN en de nv IMMO EURO die beiden woonplaats kie Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041349 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De nv TAXIS AUTOLUX, de bv V-TAX, de bv UNITAX BRABANT, de vzw NATIONALE GROEPERING VAN ONDERNEMING(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021202156 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior projectmedewerkers met affiniteit voor IT (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG21110 Solliciteren kan tot 16/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031153 bron federale overheidsdienst justitie Beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010, 23 september 2010, 14 en 28 maart 2019 en 30 maart 2021, tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor erkenning van de basisopleiding, de specialisatie ople Voorwoord Gelet op artikel 1727 § 2 2° Gerechtelijk Wetboek, dat stelt dat de Federale Bem(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 2020, wordt de heer Luiz DE BAETS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021 wordt mevrouw Maïté LEROY benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalka Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021 wordt mevrouw Maria Eugenia BARDARO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** **** in het rechtsgebied van het hof van beroep **** : 1. Toelichting: **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031156 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Referendaris Referendaris in het rechtsgebied van het **** **** : 1 ; Referendaris in het ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041280 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan - Vacaturenummer HRM S 2707 (Metingen nabij de horizon (D41)) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan i(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ? Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021041281 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 2708 (UV-zichtbaar-licht waarnemingen (D31)) Sommige woorden in de functiebeschrijving s(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ? Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...)

document

type document prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021031152 bron federale overheidsdienst justitie Deontologische code van de erkende bemiddelaars van 16 december 2020 Toepassingsveld Artikel 1. Deze deontologische code is van toepassing op eenieder die de titel van erkend bemiddelaar draagt in de zin van artikel 1726 van het Gerechtelijk Art. 2. De bepalingen van deze code hebben tot doel het publiek te beschermen en de kwaliteit van d(...) type document prom. -- pub. 29/04/2021 numac 2021202112 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs van de werken. - Orientatie elektromechanisch (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21003 Deze selectie werd afgesloten op 22/04(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. (...)
^