Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021020266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021020718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021030488 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 november 2020, wordt de heer Louis-Marie FONTAINE, rijksambtenaar bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in de klasse SW2 met de titel van werkleider, eervol ont De heer Louis-Marie FONTAINE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021030694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Winners Club" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 oktober 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winners C - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 405 op 4 april 2021 valt; - van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021030695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Lucky Star" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nat - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 492, op 4 april 2021 valt; - van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021030696 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021 wordt de heer André MILIS, rijksambtenaar bij Koninklijke Sterrenwacht van België in de klasse A3 met de titel van adviseur eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang va De heer André MILIS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advise(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021030702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt mevrouw An VAN DE KAUTER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021030703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt de heer Peter VAN COSTENOBLE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 02/04/2021 numac 2021030720 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 02/04/2021 numac 2021030722 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 02/04/2021 numac 2021030721 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021030862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 16 maart 2021 wordt de heer Thierry LEGAT aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone BRAIVES/ BURDINNE/ HANNUT/ HERON/ LINCENT/ WASSEI type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 02/04/2021 numac 2021030723 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041004 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2021 wordt Mevr. Sofie CLAESKENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041005 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2021 wordt de heer Dries CALLENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041092 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Vermeulen L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Menen. Het i Bij koninklijke besluiten van 28 augustus 2020, - dat in werking treedt op de datum van de eedaf(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 2020, dat in werking treedt op 30 april 2021 's avonds, is dhr. Van Cauteren M., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan Bij koninklijk besluit van 26 juni 2020, is mevr. Pieters L., vrederechter van het kanton Wareg(...) type koninklijk besluit prom. 31/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021041136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het pensioenplan in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt mevrouw Nathalie MORTELE, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2021 bevorderd tot de hogere klasse A4, met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigve type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt mevr. Catherine HANSENNE, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2022, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij koninklijk besluit van 22 maart 2021, worden benoemd tot leden van de Kamer van eerste aanleg d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021020582 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Bij Ministerieel besluit van 11 maart 2021 wordt aan de heer Didier NOTINCX, attaché, een verlof verleend voor het vervullen van een opdracht met ingang van 15 februari 2021 tot en met 14 februari 2023. Bij Ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt de heer Dominick TORFS in vast verband benoemd type ministerieel besluit prom. 30/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021020717 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 134 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 29/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021030879 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021041001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, hierna genaamd "Wetenschappelijk Comité CITES" type ministerieel besluit prom. 30/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021201490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Lier als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van31 maart 2021 is de NV BAV, Uilenbaan 142, te 2160 Wommelgem, erkend ge(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering. - van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, Bij ministerieel besluit van 31 maart 2021 is de NV Belfor Belgium, Molenberglei 5, te 2627 Schelle(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021200505 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2020 van 24 september 2020 Rolnummer 7394 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2, 6 en 7 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 « tot invoering van een belasting op de afgedankt Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021200504 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2020 van 24 september 2020 Rolnummer 7315 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 127, 479 , 482bis(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201532 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 februari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 maart 2021, heeft het Arbeidshof te Bergen de volgende prejudiciële « Schendt de ontstentenis van een wetsbepaling die het recht op een ziekte- en invaliditeitsuitkeri(...)

decreet

type decreet prom. 25/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021020686 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 februari 2021 tot wijziging van het raamakkoord voor samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen de Franstaligen inzake gezondheid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke principes die in deze materies van toepassing zijn, teneinde het hoofd te bieden aan de COVID-19-noodtoestand

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 23 februari 2021, werd de heer Verbelen M., ere-advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 11 december 2020 van de eerste voorzitter van het arb(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021020675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft maatregelen voor cultuur- en jeugdinfrastructuur en de operationalisering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 1999 tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021201489 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de programmering en de spreiding van de opvangtehuizen en gemeenschapshuizen over het grondgebied

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020679 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Nationaal Eigenaars en Mede-Eigenaars Syndicaat en Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020714 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat c. Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020712 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Federatie van cafés van België c.s. heeft de nietig Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.860/XV-4669. Namens de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020713 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw C. D'HONDT heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020739 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Bericht betreffende de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 4, &s Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2021 tot bepaling van de algemene regels van de raadpl(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041149 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De nv TAXIS AUTOLUX c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk bes(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201345 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 maart 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 maart 2021, zijn een beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 7526 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0429.294.977 PRUYMBOOM INTERNATIONAL intrekking van de ambtshalve doorhaling inga(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201536 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten collectiebeheer textiel en accessoires (niveau B) voor War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG21070 Solliciteren kan tot 16/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Businessanalisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21081 Solliciteren kan tot 26/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten Contract Manager (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21049 Solliciteren kan tot 23/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201584 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Manager HR (niveau A3) voor Fedris. - Selectienummer: ANG20340 Deze selectie werd afgesloten op 24/02/2021. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de ka(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201592 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken voor de cel toezicht op de markt (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21079 Solliciteren kan tot 16/04/2021 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201612 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Risicoanalisten met scheikundige achtergrond (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20098 Solliciteren kan tot 19/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201614 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Tekenaars (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21062 Solliciteren kan tot 19/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201629 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Management Assistenten (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21050 Solliciteren kan tot 23/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. 18/06/2020 pub. 02/04/2021 numac 2021030844 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van bijzondere machten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/006 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. - Erratum

verslag

type verslag prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raadpleging van het publiek over de milieueffectenbeoordeling betreffende het project tot uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 Context van de raadpleging België telt 7 kerncentrales Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële el(...)

document

type document prom. 18/02/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021201331 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit type document prom. 11/02/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021201330 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 17 september 2020 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 11/02/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021201332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Gezinsbijslagen

samenstelling

type samenstelling prom. 17/09/2020 pub. 02/04/2021 numac 2021201371 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 juni 2019 betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de regeringsleden alsmede betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering aangewezen om in het kabinet van een lid van de federale regering mee te werken en tot opheffing van het besluit van de Regering van 20 juni 2019 betreffende de kanselarij van de Regering bij de minister-president

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021, wordt de heer Maarten VAN STEENBERGE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse SW2 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020709 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2021, wordt de heer Yves DENOO tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021..., wordt mevrouw Anne WIJNEN met ingang van 1 februari 2021 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt mevrouw Charlotte FLIPTS met ingang van 1 juli 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 1 juli 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021 wordt Mevr. Aude NESTE met ingang van 1 februari 2021 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2020.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020583 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020664 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de met Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde bestuurlijke Commis(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021030747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten zullen vacant zijn vanaf 1 december 2021: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Antwerpen : 1 ? Brussel (waarvan een vanaf 1 juli 2021) ? Brussel (Nederlandstalig): 1 ? Gent: 1 ? Luik: 1 - s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041023 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat, voor de categorie `externe leden' Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten van lid Overeenkomstig art. 38, § 7, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt worden de leden v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041053 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. De post zal vacant zijn vanaf 1 september 2021. 1. Aanwijzingsv Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 juni 2021 tot vaststelling van de nad(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van griffier (niveau B) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffier(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041135 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van secretaris niveau B voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Secretar(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (...) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Références : - (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021041157 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief deskundige (****/****/****) (niveau ****) Het **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief deskundige (logistiek) (****/****/**** - niveau ****) van de **** ****. **** verleent administratieve ondersteuning in specifieke domeinen: ? ****(...)

document

type document prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020691 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vrijwilligers-specialisten CBRN-AGS (master S4) voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21086 Solliciteren kan tot 19/04/2021 via www.se(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, ...) i(...) type document prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021020692 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Vrijwilligers-specialisten CBRN-AGS (master S4) voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG21061 Solliciteren kan tot 19/04/2021 via www.selor.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, ...) i(...) type document prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201392 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 3 februari 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de SE SIEVERT LOGISTIK, gelegen Lohesch 30, te 49 525 Lengerich Bij beslissing van 3 februari 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse O(...) type document prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201575 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B, administratief deskundigen H&N (specifiek gedeelte), voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). - Selectienummer: BNG20090 De lijst is onbeperkt in tijd geldig. type document prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201596 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Maatschappelijke Integratie, armoedebestrijding, sociale economie en grootstedenbeleid: Inspecteurs (m/v/x) niveau A. - Selectienummer: BNG21217 De med(...) Solliciteren kan tot 16 april 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...) type document prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201598 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gegevensbeheerders (niveau A1) voor Perspective.brussels. - Selectienummer: ANB21001 Deze selectie werd afgesloten op 22/03/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar(...) type document prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201599 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers Economie (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB21001 Deze selectie werd afgesloten op 24/03/2021. Er zijn 7 laureat(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 02/04/2021 numac 2021201622 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Maatschappelijke Integratie, armoedebestrijding, sociale economie en grootstedenbeleid: inspecteurs (m/v/x) niveau A. - Selectienummer: BNG21217 De med(...) Solliciteren kan tot 16 april 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...)
^