Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 februari 2021, wordt mevrouw Laura SZABO aangesteld als houder van de managementfunctie van voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 februari Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030331 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2021, bladzijde 13118, lijnen 41-47 dient men te lezen: Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2021, zijn benoemd in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Luik: - mevr. - mevr. Lecharlier J, in het gerechtelijk arrondissement Namen, assistent bij de griffie van deze r(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Hernieuwing van de erkenning van een keuringsinstelling overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en Bij het ministerieel besluit van 9 februari 2021 wordt vanaf 16 januari 2021 voor een periode van d(...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021040345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2018 tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut voor functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021040494 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te **** **** koninklijk besluit van 21 januari 2021 is machtiging verleend aan juffrouw **** **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021091302 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand februari 2021 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021020254 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" type ministerieel besluit prom. 08/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021020349 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 houdende oprichting van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en het strafprocesrecht type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstof(...) - in randnummer A4-1, cijfer 8, x), toevoegen: EMULEX 2 PLUS. type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstof(...) - in randnummer A2-2, cijfer 8, toevoegen: 38) AUSTROGEL P De springstof voorgesteld door de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstof(...) - in randnummer A4-1, cijfer 8, x), toevoegen: AUSTINITE HD type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springs(...) - in randnummer B1-3bis, cijfer 8, toevoegen: - Slagpijpjes "Shockstar" met vertraging(...) type ministerieel besluit prom. 18/01/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021040036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot volledige of gedeeltelijke opheffing van meerdere ministeriële besluiten tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van overwegen type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021040386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de specifieke dotatie voor de hulpverleningszones zone 1 van de provincie West-Vlaanderen en zone Henegouwen Centrum type ministerieel besluit prom. 04/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021040428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid. - Bedrag van het saldo 2016 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 08/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021200627 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen

decreet

type decreet prom. 11/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021030368 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type decreet prom. 12/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021030376 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1) type decreet prom. 03/07/2020 pub. 17/02/2021 numac 2021040115 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Vlaamse Gemeenschap inzake cinematografische coproductie, ondertekend te Brussel op 23 mei 2019. - Addendum type decreet prom. 11/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021040539 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende afwijking van artikel L1232-24, § 1, tweede lid, van het Wetboek van plaatselijke democratie en decentralisatie betreffende de vaststelling van de doodsoorzaak door een geneesheer

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021020214 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68 § 1 er , 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 2 november 2020 waarbij mevrouw Anna Canon, een afwijking v(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 17/02/2021 numac 2021020285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 17/02/2021 numac 2021030237 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 17/02/2021 numac 2021040111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021200625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Ecaussinnes

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021040367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Het Verzekeringscomit Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021040258 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-DIMPNA AV dat woonplaats kies Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 12 november 2020. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200498 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 25 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 december 2020, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg t « Schenden de artikelen 2, 3, 5, 14 en 16 van de wet van 3 augustus 2016 tot invoering van een nieu(...) type bericht prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200499 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 5 januari 2021, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 13 januari 2021, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brus « Schendt artikel 9, tweede lid, van de wet van 8 december 2013 tot wijziging van de wet van 22 maa(...) type bericht prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200500 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 januari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 januari 2021, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling « Schenden de artikelen L1133-1 en L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decent(...) type bericht prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200582 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 januari 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 januari 2021, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 7500 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** ****3 (niveau ****3) voor **** ****. - **** : ****19391 Deze selectie werd afgesloten op 19/01/2021. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking,(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021020302 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 2 februari 2021 hebben H.E. Mevrouw Saja S. Majali, de heer Jesse Jean, de heer Mahamat Mamadou Addy en mevrouw Tokozile Xasa de eer gehad aan de Koning, in officiële audië H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021020368 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Mobiliteit. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2021 op blz 12865, acte 2021/40493, dient de hoofding "FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING" vervangen te worden door de hoofding "FEDERALE type erratum prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030323 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Maatschappelijk Werkers voor Gevangenissen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG20158. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2021, bladzijde 13148,(...) « Deze selectie werd afgesloten op 05/02/2020. » door : « Deze selectie werd afgesloten op 05(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021040124 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 13/01/2021, werd de registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen aanBLC GROUP De registratie draagt het nummer ENR/CNC-DND /001750058. Bij de beslissing van Leefmilieu B(...) type registratie prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021040123 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 21/12/2020, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen GREAN CONSULT B.V.B.A. ingetrokken. De registratie dr(...) Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 30/11/2020, werd de registratie als vervoerder van(...) type registratie prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021040122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 20/01/2021, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan PAWEL KOMOREK gelegen TUCHOWICZ 28, te 21-421 STANIN (...) De registratie draagt het nummer ENR/T-D/001755874. Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel(...) type registratie prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021040121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 29/10/2020, werd de registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen SOL&VAL De registratie draagt het nummer ENR/CNC-DND /001412512. Bij de beslissing van Leefmilieu B(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021040487 bron nationale bank van belgie Mededeling van een portefeuilleoverdracht door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België aan een Belgische verzekeringsonderneming Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maa Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2021 werden met ingang van 15 november 2020 benoemd : LEOPOLDSORDE Officier De h. Jean-Marie DEJNECKI Ingenieur Consultant te Rixensart ; Ridder De hh. Investor Relations Manager bij de nv Zodiak Belgium te Lint ; Patrick LAMBRECHTS Chief Execut(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 februari 2021, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. DE WINTER Diane, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021030315 bron federale overheidsdienst justitie **** Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van attaché Project/**** **** wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de Project/**** **** bij de Directie Infrastructuur van het Directoraat-generaal **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200663 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor sociale zaken (RSZ) en voor een mandaat van regeringscommissaris (m/v/x) bij het Beheerscomité van de sociale zekerheid (het gebruik van de mannelijke v(...) Referenties - KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid (KSZ) en voor een mandaat van regeringscommissaris (m/v/x) bij het eHealth-platform (het gebruik van de mannelijke vorm in onderh(...) Referenties - KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200662 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslacht(...) Referenties - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri(...)

document

type document prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200628 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige wetenschappelijke attachés (niveau A1) voor Brussels Planningsbureau. - Perspective.Brussels. - Selectienummer: AFB20032 Solliciteren kan tot 03/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een onbeperkte lijst(...) type document prom. 04/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021200629 bron waalse overheidsdienst Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën type document prom. -- pub. 17/02/2021 numac 2021200635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Enterprise Architects (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG20352 Deze selectie werd afgesloten op 08/02/2021. Er zijn geen geslaagden.(...)
^