Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2020 pub. 11/02/2021 numac 2021040284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040372 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot kandidaatstelling. - Erkenning organisatie voor de uitvoering van taken in het kader van de Sunshine Act In uitvoering van artikel 44 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid wordt een oproep gedaa De erkenning zal gelden voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. De organ(...) type wet prom. 02/02/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2020044441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2020044443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, inzake ervaringsbarema type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2020205510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding bij 1/5de loopbaanvermindering op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2020205592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2020205588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de afwezigheid zonder motief type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2020205594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021020298 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de categorie van de beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 3353 van 24 januari 2021, wordt **** ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de beroepsofficieren van **** **** verdere bevordering neemt hij **** als kapitein op 26 november 2016. Hij maakt(...) type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021020312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "zorgpad alcolohol in de algemene ziekenhuizen " type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021020099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020 wordt de heer Michiel MAERTENS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Koninkrijk Denemarken Bij koninklijk besluit van 23 september 2020 wordt Mevrouw Fabienne CHERONT ontheven uit haar f(...) type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. 17/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040218 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot ontheffing van de regeringscommissaris bij naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type koninklijk besluit prom. 19/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040281 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040292 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3342 van 21 december 2020: Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II: mevrouw: De Meulenaere Katleen, Adviseur de heer: Podevyn Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II: mevrouwen: Danneels Isabelle, Technisc(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040305 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 januari 2021 en met ingang van 1 juli 2021 wordt aan de heer Werner BAUWENS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal - (...) Het is de heer Werner BAUWENS vergund op 1 juli 2021 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040365 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3345 van 7 **** 2021, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan: **** ****. **** kwartiermeester-chef S. **** ****: « Meer dan twintig dienstjaren te hebben volbracht aan ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040412 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3348 van 7 januari 2021, worden de sergeanten van het reservekader van wie de namen volgen, op 1 november 2020 aangesteld in de graad van onderluitenant in **** **** ****., **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040476 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, in werking tredend op 31 mei 2021 `s avonds, is mevr. Van Kerckhove C., griffier-hoofd van dienst bij de ondernemingsrechtbank Gent, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene ma Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2021, zijn benoemd in de graad van griffier bij de arb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040497 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3351 van 24 januari 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040504 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3352 van 24 januari 2021, wordt ****-commandant ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de **** **** verdere bevordering neemt hij **** als kapitein-commandant op 26 september 2013.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanduiding van een adjunct algemeen directeur ad interim voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Bij ministerieel besluit van 29 januari 2021 wordt de tijdelijke aanduiding van de heer Christophe Janssens met ingang type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 25 januari 2021 wordt eerste commissaris van politie Bart SCHMIDT met ingang van 1 december 2020 en voor een hernieuwbare periode van vijf jaar, aangewezen als lid van het administ type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040467 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanduiding van de algemeen directeur ad interim voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Bij ministerieel besluit van 29 januari 2021 wordt de tijdelijke aanduiding van Mevrouw Maria Eyssen met ingang op 1 januari 20 type ministerieel besluit prom. 03/02/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type ministerieel besluit prom. 03/02/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de commissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie type ministerieel besluit prom. 03/02/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de commissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, tit Bij ministerieel besluit van 4 februari 2021 is de BV Arber, Prins Boudewijnstraat 17 te 8800 Roese(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040382 bron waalse overheidsdienst Lijst met de bedragen van de afvalbelastingen en de vrijstellingen die toepasselijk is van 1 januari 2021 tot 31 december 2021, zoals aangepast naar gelang van de schommelingen van de consumptieprijzenindex overeenkomstig artikel 45 van het fiscaal Belasting Code belastingvoet Tarief €(...) type decreet prom. 29/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040398 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 5 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021020316 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17/12/2020 wordt mijnheer Stefaan Sonck Thiebaut aangesteld om vanaf 01/02/2021 het mandaat van directeur-generaal bij het Instituut ter bevordering van he(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021020315 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17/12/2020, wordt mevrouw Julie Fiszman aangesteld om vanaf 15/01/2020 het mandaat van secretaris-generaal bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel uit te (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/02/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021030267 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Volta" op het grondgebied van de gemeente Elsene

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021030294 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat de sportschutterslicenties betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 11/02/2021 numac 2021040366 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040471 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de aanwijzingen van de vertegenwoordigers van het Stuurcomité en van de Advies- en erkenningscommissie en de benoeming van de vertegenwoordiger van het Waalse Gewest in de Beroepscommissie van het Consortium voor de validering van de vaardigheden worden goedgekeurd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040518 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2021 wordt mevrouw Aline VEULEMANS aangesteld om vanaf 1 februari 2021 het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Lucht, klimaat, energie Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 4 februari 2021 is het laboratorium ECCA NV, Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 december 2022 Groep : 2 Methode : LE/LEM/7500/A Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en principe : Een(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200553 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Koninklijk Belgisch Instituut voor de Natuurwetenschappen. - Selectienummer : BFG20099 - BFG20099 - Hoofden van de selecties (m/v/x). Er is(...) Deze selectie werd afgesloten op 11.01.2021 (datum PV). De lijst van laureaten is 2 jaar geldig(...) type lijst prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200554 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer : BFG20098 - BFG20098 - Deskundigen personeel en organisatie (m/v/x)(...) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 11.01.2021. De lijst van laureaten is onb(...) type lijst prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** coördinator (niveau ****2) voor de Nationaal Geografisch Instituut. - ****: ****20038 Deze selectie werd afgesloten op 02/02/2021. De lijst van geslaagden, zon(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200569 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : BNG20095 - BNG20095 - Hoofden van de selecties (m/v/x). Er(...) Deze selectie werd afgesloten op 11/01/2021 (datum PV). De lijst van laureaten is 2 jaar geldig(...) type lijst prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer : BNG20088 - BNG20088 - Deskundigen personeel en organisatie (m(...) Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 11/01/2021 (datum PV). De lijst van la(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 26 november 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewak Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakings-onderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 25 november 2020 wordt de vergunning voor het exploiter Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 1 december 2020, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewak Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : -vervoer, ge(...) type vergunning prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakings-onderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 17 december 2020 wordt de vergunning voor het exploiter Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 23 december 2020, wordt het besluit van 14 november 2018 t De woorden "aan RS SECURITY SERVICE BVBA" worden vervangen door "aan RQ SECURITY BV&(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2020041961 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 11 juni 2020 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

protocol

type protocol prom. 27/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021020334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer **** organiseert een vergelijkend **** voor aspirant-**** (mannelijk/vrouwelijk, rang 20), ten behoeve van de afdeling **** (**** **** ****) van het directoraat-generaal operaties Het (...) **** te vervullen ten laatste op de uiterste **** van het examen (****(...)

strafwetboek

type strafwetboek prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040533 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst voor geneeskundige controle en evaluatie. - Aanwijzing Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 63; Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafw De volgende ambtenaren van niveau A worden aangewezen om het tijdstip van de mededeling van een kop(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021030254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 januari 2021 werd met ingang van deze datum benoemd : LEOPOLDSORDE Officier De h. Patrick d'HOSE, Financial Director van PlasticsEurope te Brussel. Hij zal het burgerlijk ere type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040306 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3334 van 21 december 2020, wordt mijnheer Yoshiyuki Nishio, Master burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, op 1 september 2020, in vat verband benoemd tot re Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040373 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 3346 van 7 januari 2021: Wordt kapitein ****. **** benoemd in de graad van kapitein-commandant in het reservekader, op 28 **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040429 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3349 van 7 januari 2021, wordt de luitenant-ter-zee van het reservekader ****. ****, op 1 oktober 2020 benoemd in de graad van **** in het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040465 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3350 van 7 januari 2021, wordt mijnheer Steven Verachtert, op 1 november 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anc Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het College Klinische Proeven Op 20 maart en 3 augustus 2020 werd in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het College Klinische Proeven gepubliceerd. Gelet De personen die naar aanleiding van de oproep van 20 maart of 03 augustus 2020 hun kandidatuur hebb(...)

document

type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021020291 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ETL Developers (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20300 Deze selectie werd afgesloten op 14/01/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040446 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 oktober 2019 is er akte van genomen dat de heer Willem WYNS, eerste klerk , voldoet aan de voorwaarden om vanaf 1 november 2019 te worden toegelaten tot het definitie(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 21 juni 2019 wordt de heer Paul VANDEMAELE, eerste a(...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest, handvaardigheidstest en lichamelijke geschiktheidsproeven) voor kan(...) - Op 17 maart 2021, in VESTA - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst - testen in het Nederlan(...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021040452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor midden kader 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test voor midden kader (beroeps en(...) - Op 17 maart 2021, in VESTA - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst - testen in het Nederlan(...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200516 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 14 januari 2021 wordt de "SRL VIDANGE DEBRAZ", rue des Prés 18, te 4257 Berloz, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 64008/0001/ Bij beslissing van 26 januari 2021 wordt de heer Laurent PIRONT, Foy 196, te 6600 Bastenaken, e(...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technicus Wapenneutralisatie (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20248 Deze selectie werd afgesloten op 25/01/2021. Er zijn 5 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200531 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het War Heritage Institute: Diensthoofden (m/v/x). - Selectienummer: BNG21176 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren word(...) Solliciteren kan tot 25 februari 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200530 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het War Heritage Institute: Assistenten collectiebeheer (m/v/x). - Selectienummer: BNG21175 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarde(...) Solliciteren kan tot 25 februari 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200591 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige psychologen expertise (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG20186 Deze selectie werd afgesloten op 08/02/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 11/02/2021 numac 2021200592 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Maatschappelijk Werkers voor Gevangenissen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG20158 Deze selectie werd afgesloten op 05/02/2020. Er zijn 58 laureaten. De l(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)
^