Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2021

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021055658 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van De Veylder, Jean Louis De heer DE VEYLDER, Jean Louis, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020044214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020044327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar - 2021-2022 (1) type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020044326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de voorbereidende vorming tot hardsteenarbeider type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020044328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020044329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020044376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het sectoraal akkoord; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019 betreffende het sectoraal akkoord type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020205286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020205310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van een sectorale regeling van de maaltijdcheques in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020205312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, betreffende de modaliteiten van de opleiding voor zorgkundigen in het kader van 5 bijkomende handelingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020205365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de terugwinning van papier" type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2020205470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021020294 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 3341 van 21 december 2020: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: mevrouwen: Brassart Thérèse, Technisch deskun type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021030255 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in (...) Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 december 2020 is aan de heer Luc André, rijksambtenaar in de klasse SW4 met de titel van Onderzoeksleider bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, eervol ontslag uit zijn functies ver Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040090 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 3321 van 16 december 2020, Worden de sergeanten van het reservekader van wie de namen volgen, op 1 augustus 2020 aangesteld in de graad van **** **** ****., **** ****., **** **** ****., **** ****. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van een kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3325 van 16 december 2020, worden de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 augustus 2020 aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040144 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt de datum waarbij mevr. Gerrits L., hoofdsecretaris in de klasse A3 bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Limburg, in ruste werd gesteld, gewijzigd naar Bij koninklijk besluit van 22 december 2020, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de g(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 november 2020, wordt de heer Albert HENN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040232 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 3337 van 21 december 2020: Worden ontslagen uit het ambt van militair repetitor aan de Koninklijke Militaire School op 3 november 2020: ka type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040142 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, wordt mevrouw Sophie BERKENBOSCH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aë Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigt bij de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040275 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 januari 2021 wordt aan mevrouw Marlène THOMAS op 28 februari 2021 's avonds eervol ontslag verleend uit haar functie van attaché - klasse A1 bij de Feder(...) Zij is ertoe gemachtigd op 1 maart 2021 haar aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021 wordt mevrouw Christel NIJS herplaatst in de functie van commissaris-coördinator bij de Directie Audit en Inspectie va type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, is dhr. Desmedt E., rechter in de politierechtbank Antwerpen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040371 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Liégeois Y., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep Bij koninklijk besluit van 13 mei 2020, dat in werking treedt op 28 februari 2021 's avonds, is(...) type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021200427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2016, 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2021 wordt de heer Johan LEDEGEN, attaché klasse A2, met ingang van 1 april 2021 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ontslag van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid en bij het Beheerscomité van de sociale zekerheid Bij koninklijk besluit van 28 januari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 19 november 2020, wordt ontslag uit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021020292 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor het niet-confessioneel secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 03/02/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040137 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2019 tot aanduiding van de ambtenaren die in de functie van adviseur-generaal zitting hebben in de beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 66, § 2 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en dat aan die beroepscommissie de machtiging geeft om op te treden als beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en als beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040247 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 januari 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2021, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Karl PAUWELS. Bij hetzelfde besluit wordt de b type ministerieel besluit prom. 29/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040338 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken type ministerieel besluit prom. 29/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040347 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen type ministerieel besluit prom. 29/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200411 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 14 december 2020 wordt de beraadslaging van 9 november 2020 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2021 tot 2025, een gemeentelijke heffing op de toega

decreet

type decreet prom. 14/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021200346 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van bevoegdheden inzake gezinsbijslagen type decreet prom. 10/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2021200392 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040328 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 15 januari 2021, werd de heer Vlérick J.-P., ereraadsheer in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voor een termijn v Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 17 december 2020 van (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2021030139 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een uitbreiding van de standaardtrajecten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector, wat betreft de toevoeging van cricket aan de sporttakkenlijst type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040146 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel II.7 van het Bestuursdecreet en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 47 tot goedkeuring van de initiële begroting 2021 van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie « Noodhulp en herschikking » om de sectoren te ondersteunen die getroffen worden door de crisis en om de herschikkingervan mogelijk te maken in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot benoeming van de voorzitters, de ondervoorzitters en de secretarissen van de examencommissie voor het getuigschrift van de pedagogische bekwaamheid vanaf de zitting 2016-2017 en tot organisatie van de bovenvermelde examencommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2015 tot aanstelling van een waarnemer bij het Interfederaal Instituut voor de Statistiek en van vertegenwoordigers die lid zijn van de Raad van bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en van de Wetenschappelijke comités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2017 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie voor het vrij niet-universitair hoger onderwijs van confessionele aard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2016 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van de hogere kunstscholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2018 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2020 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040363 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en aan de leidend ambtenaar van Iriscare

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040431 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de voorwaarden en procedure in het kader van de toekenning van een vergunning of subsidie aan een organisator van kinderopvang en buitenschoolse opvang en over voorwaarden voor het lokaal bestuur in het kader van het lokaal beleid kinderopvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021200410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2020 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De bv MIRAS GAMES heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van de beslissing van de Kans(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6 codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 01 februari 2021 is het laboratorium a-ULaB, avenue Jean Mermoz 29c te 6041 GOSSELIES, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 de Groep: Methode: PTCM-01 PTPCM-02 PTCM-03 Gebaseerd op: NBN T96-102 Verrichting en (...) type erkenning prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 1 februari 2021 is het laboratorium IBEVE VZW, Interleuvenlaan 58, bus 2, te 3001 Heverlee , met vestigingen Boomkwekerijstraa(...) Groep : 2 Methode : P.02 FCM Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en principe : Meten va(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040389 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché A2 Statuut en Arbeidsvoorwaarden (niveau A2) voor de Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MNG21002 Solliciteren kan tot 22/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200450 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0426.222.750 GLOREA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/01/(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200473 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Bioveiligheid en Preventie (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20344 Solliciteren kan tot 19/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van franstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG20053 Solliciteren kan tot 01/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200491 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige data analisten-statistici (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21017 Solliciteren kan tot 18/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021030250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2021, bladzijde 3319 Bij besluit van 28/9/2020, wordt het enig artikel van het besluit van 08/08/2014 tot vernieuwing va(...) type vergunning prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021030252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 janauri 2021, bladzijde 33 Bij besluit van 6/07/2020, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan de h(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200474 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Speciale Technieken (niveau A2) voor Defensie. - Selectienummer: ANG21010. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 januari 2021. De uiterste(...) Solliciteren kan tot 16/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021020219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, wordt de heer Laurens BOONE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021020278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, wordt mevrouw Amélie WOROBCOW benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021020275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 december 2020, wordt de heer François VAN PELT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040089 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3320 van 16 december 2020, wordt de onderluitenant van het reservekader ****. ****, op 1 november 2020 benoemd in de graad van onderluitenant in het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040101 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3324 van 16 december 2020, wordt de onderluitenant van het reservekader ****. ****, op 1 juli 2020 benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040256 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3338 van 21 décember 2020, wordt mevrouw Cindy Du Bois, doctor in de toegepaste economische wetenschappen, op 1 september 2020, tot gewoon hoogleraar in het organiek kader Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040271 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij besluit van 22 januari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2021, wordt de heer Sébastien CUVELLIER, administratief assistent bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd tot financieel desku De heer Sébastien CUVELLIER wordt aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040279 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, wordt de heer Wouter VLAMINCKX tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040280 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt de heer Jeroen FOBE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 januari 2021, dat uitwerking h Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LANGE Bernard, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021020245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021020247 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. 26/10/2020 pub. 05/02/2021 numac 2021030259 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van opname op de monumentenlijst van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van Waasten en aanleg van een beschermingszone type document prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021040383 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Nederlandstalige Financieele Experten (niveau B) voor Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheisproducten (FAGG) . - Selectienummer: AFG20243 Solliciteren kan tot 22/02/2021 via www.selor(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200438 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés statistieken (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummer: ANG21008 Solliciteren kan tot 19/02/2021 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200482 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20113 Deze selectie werd afgesloten op 26/01/2021. Er zijn 37 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200481 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Database Administrator (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20258 Deze selectie werd afgesloten op 27/01/2021. De lijst va(...) type document prom. -- pub. 05/02/2021 numac 2021200490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers Energie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20269 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2020. Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^