Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020044445 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van GB Life Luxembourg SA naar Foyer Vie SA De Luxemburgse prudentiële toezichthouder heeft op 28 oktober 2020 de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht GB Life Luxembourg SA toegestaan de rechten en verplichtingen Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 21/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044527 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende bijzondere maatregelen voor de selectie van sollicitanten "kandidaatmilitair" en bijzondere maatregelen betreffende het werken op afstand in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type wet prom. 21/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044533 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2021 type wet prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020044620 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Swiss Re Specialty Insurance Limited naar Swiss Re International SE. De High Court of Justice van Engeland en Wales heeft op 16 december 2020 de verzekeringsonderneming naar Brits recht Swiss Re Specialty Insuranc(...) Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020044622 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van The UK Mutual Steam Ship Assurance Association Limited naar UK P&I Club N.V. De High Court of Justice van Engeland en Wales heeft op 17 december 2020 de verzekeringsonderneming naar Brits recht The UK Mutu(...) Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 22/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044629 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de COVID-19-crisis type wet prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020090312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2020 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2020, 109.49 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020016399 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het geboorteverlof type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020016465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering, voor wat de verzekeringsondernemingen, de verzekerings-, de nevenverzekerings- en de herverzekeringstussenpersonen betreft, van artikel 20, eerste lid van de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043840 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Collectif contre l'Islamophobie en Belgique asbl » om bepaalde kosten van het project #FlupCops te dekken, dat betrekking heeft op de strijd tegen islamofobie type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043842 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan « Les Amis du Collectif / ACM » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het indijken van racistische daden, discriminerende praktijken en het onderzoek naar het Coronaracisme type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043841 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan « IMEC », om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het project voor de ontwikkeling van een EDUBox ter bestrijding van online haat en pesterijen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043844 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Pour la Solidarité » om bepaalde kosten te dekken van het studieproject over de behoeften van LGBTQI+ vluchtelingen en het versterken van de sociale steun voor dit publiek type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043843 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « ORBIT vzw », om bepaalde kosten van het project « #ReactToRacism » te dekken type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Sustainable Communication » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het project dat een instrument creëert voor het opsporen van online haatsites, bijstand aan slachtoffers en het opstellen van een pedagogische gids type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043845 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Sankaavzw » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het studieproject over de Afrikaanse diaspora met betrekking tot discriminatie en het opstellen van beleidsaanbevelingen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043847 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan «*****», om bepaalde kosten te dekken van het project «*****» type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043848 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « UC Limburg vzw » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het onderzoeksproject over de stigmatisering en de discriminatie van kinderen tussen 10 en 12 jaar met ouders van hetzelfde geslacht type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2020 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-**** en Noord-**** uit de **** **** en de **** **** voor Atoomenergie type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044680 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044717 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een regeringscommissaris bij Infrabel type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020044703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie Aanwijzing bij mandaat Bij koninklijk besluit van 28 december 2020 wordt de heer Eric SNOECK, hoofdcommissaris van politie, bij mandaat aangewezen voor het ambt van directeur-generaal van Het mandaat van de heer Eric SNOECK vangt, in overeenstemming met het artikel VII.III.35, tweede li(...) type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044732 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie van Directeur algemene diensten bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205678 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluitinzake de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205693 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, tweede lid van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de afschaffingvan het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205715 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043917 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044719 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 29/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044726 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van een nationaal standaardscenario type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020205333 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2020 worden de beraadslagingen van 28 september 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen het reglement van 7 oktober 2019 betreffende de belasting op vert Jaarlijkse gemeentelijke belasting op de uitbating(...)

arrest

type arrest prom. 23/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit nr. 2020/052 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluit inzake de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, en van bepaalde uitvoeringsbesluiten inzake energiebeheersing en de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type arrest prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020204085 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2020 van 24 september 2020 Rolnummer 7094 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 206 tot 208 van de wet van 21 december 2018 « houdende diverse bepalingen betreffende justitie » Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020204082 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2020 van 24 september 2020 Rolnummers 6888, 6895 en 6898 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 september 2017 « tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van te Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020204087 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2020 van 24 september 2020 Rolnummer 7168 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 15 oktober 2018 « betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de art Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020204180 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2020 van 16 juli 2020 Rolnummer 7234 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 9, eerste lid, e), van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals van to Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020204650 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2020 van 24 september 2020 Rolnummers 7142 en 7143 In zake: de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 285 en 288 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 11 april 2014 « tot regeling van de bekwaamheid Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020205087 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2020 van 19 november 2020 Rolnummer 6983 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 5 van de wet van 21 december 2017 « tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een b Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020205623 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 december 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december 2020, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeli « Schenden de in samenhang gelezen artikelen 269 1 , § 1, en 279 1 van het (...) type bericht prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020205628 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 december 2020, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Bru « Schendt artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspr(...)

erratum

type erratum prom. 23/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044727 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de periode van opschorting van de uitvoering van bepaalde uitgaansmodaliteiten van gedetineerden ter uitvoering van artikel 62 van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. - Rechtzetting

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020044616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2020, pagina 88439, van de definitieve benoeming van de heer TSATSIS Christos op 1 oktober 2020, in de hoedanigheid van attaché in het Franstalig taalkad(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020044718 bron raad van state Vacature van Nederlandstalig staatsraad Een betrekking van Nederlandstalig staatsraad zal binnenkort te begeven zijn bij de Raad van State. Artikel 70, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt als volgt : &qu(...) 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...)

document

type document prom. -- pub. 31/12/2020 numac 2020205712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Assistants (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG20321 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst i(...)
^