Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044502 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen type wet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

programmawet

type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020016324 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3300 van 24 november 2020 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II op datum van 8 april 2020 : Mijnheer Brichard Frédéric, Adviseur Zij nemen rang in de Orde in op datum v type koninklijk besluit prom. 29/11/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020016334 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 2.178.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 29/11/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020016335 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 647.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020044131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sciensano. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 4 december 2020 wordt de heer Pieter-Jan CEYSSENS, geboren op 19 februari 1982, bevorderd met ingang van 01 september 2019 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Werkleider in de type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020044133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sciensano. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Boudewijn CATRY, geboren op 23 juli 1976, bevorderd met ingang van 1 september 2019 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eerstaanwezend werkleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020044134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sciensano. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Steven VAN GUCHT, geboren op 21 april 1976, bevorderd met ingang van 1 september 2019 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eerstaanwezend werkle type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de taalkaders van de centrale diensten van de federale politie, van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan op de politionele informatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044617 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044682 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 22.000 euro aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044697 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044693 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044720 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 599.400 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 december 2020 wordt de heer Joachim NOURRY met ingang van 1 februari 2021, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van attache klasse A2. type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020205679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluitgenomen met toepassing van artikel 132, § 2, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 24 december 2020 wordt de heer Franky BLOMME, attaché klasse A2, met ingang van 1 juni 2021 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 24 december 2020 wordt de heer Tilman RUESS, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2021, eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020016499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor wat betreft de algemene ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044669 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest

type arrest prom. 22/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020016468 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 18 december 2014 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling is belast type arrest prom. 22/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044594 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 18 december 2014 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie van de Patrimoniumdiensten is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. 22/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044657 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 18 december 2014 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020202424 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 7341 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, § § 1 en 3, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Familierechtbank Namen, afdeling Namen. Het Grondwe samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Go(...) type arrest prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205090 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2020 van 19 november 2020 Rolnummer 7253 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 36 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 maart 2019 « tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezich Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205627 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 november 2020, heeft het Hof van Beroep te Bergen de volgende prejud « 1. Schendt artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in same(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 17 december 2020 werd de heer PALMERI Victorio, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 30 december 2020 tot en met 29 december 2021.(...) type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 17 december 2020 werd de heer FRAITURE Raoul, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 27 augustus 2021 tot en met 26 augustus 2022.(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020016493 bron vlaamse overheid Besluit Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JBO-1JDB2CH-WT naar begrotingsartikel JBO-1JFB2FX-IS van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044604 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot invoering van een **** voor de aanwerving van een werkzoekende type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044605 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gelijkstelling van welbepaalde werknemers met doelgroepwerknemers als bedoeld in artikel 2,5° van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044678 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de wijziging van het basisondersteuningsbudget

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044712 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 74 betreffende de toekenning van een investeringspremie voor de vervaardiging van producten in verband met COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 73 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 69 tot aanpassing van sommige fiscale bepalingen in het kader van de COVID-19-crisis

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020031726 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv E.C.K., de nv LUNATIM, de bv LUNA INVEST, de nv DE Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 230.456/VII-40.789. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020031727 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv VERSLUYS REAL ESTATE die woonplaats kiest bij Mrs. Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 232.324/X-17.846. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020044314 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guido PLAS en Daniël PLAS die beiden woonplaats kiezen bij Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.304/X-17.844. Namens de Hoofdgriffier, Isa(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 24 december 2020 is het laboratorium Disoma NV, Krommewege 31G, te 9990 Maldegem, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 decemb Groep : 6 Methode : WI_LABDIS_3-01 Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Kwali(...)

lijst

type lijst prom. 19/11/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020205322 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de lijst van de verboden stoffen en methoden in de sport voor het jaar 2021

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020016467 bron vlaamse overheid Programmadecreet bij de begroting 2021

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020044674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 december 2020 wordt de heer Hugues Lebedelle, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2020, wordt mevrouw Hanane SALMI met ingang van 15 december 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 december 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2020, wordt de heer Matthias HERTHOGE met ingang van 1 december 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2020, wordt mevrouw Isabelle SCHIPPERS met ingang van 1 december 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 december 2020, wordt mevrouw Sofie CAEYMAN met ingang van 1 december 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020205699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2020, wordt de heer Steven JACOBS met ingang van 1 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 1 september 2019.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020031729 bron ministerie van landsverdediging Werving van een tweetalige docent voor het departement «*****» (****) van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Defensie zal binnenkort overgaan tot de werving van een tweetalige ****(...) Deze leeropdracht omvat ook de evaluaties (tussentijdse en ****), het leiden van praktische (...)

document

type document prom. -- pub. 30/12/2020 numac 2020044662 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met b 1. Inleiding Op 6 mei 2020 sloten Duitsland en België een akkoord in onderling overleg overeenko(...)
^