Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/03/2019 pub. 22/12/2020 numac 2020041147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen, gedaan te Aas-Gravenhage op 13 januari 2000 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Verenigde Naties - Programme of work 2020-2022 of the Protocol on Water and Health type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk Besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2020 aan het werkprogramma 2020-2021 "achieving high performing health systems" type koninklijk besluit prom. 14/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044396 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de tweede helft van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044406 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044407 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2020 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het aanleggen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020044418 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 wordt, met ingang van 1 december 2019, de heer DE RYCK, Wouter, J.O.C., aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocument Bij ministerieel besluit van 19 februari 2020 wordt, met ingang van 1 februari 2020, de heer OO(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020204955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt aan de heer DE DONNEA Fernand op het einde van de maand februari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020205307 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Het koninklijk besluit van 22 februari 2020 waarbij de heer Marc DE SMET, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 december 2020 eervol ontslag wordt verleend uit zijn functies, wordt ingetrokken.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking en verbod op het op de markt brengen van grijze hoody's van het merk "elevenparis.", model GIMS HC, met het opschrift I AM NOT A RAPPER, met referentie 20S6LH14, EAN-code 36 07893 075626 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020044269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zeekabellegvergunning Bv BT Global Services Belgium Bij het ministerieel besluit van 8 december 2020 wordt aan de bv BT Global Services Belgium, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, een vergunning (index : EB-2020-0028-A) toegekend voor (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205540 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 167/2020 van 17 december 2020 Rolnummers 7429 en 7443 In zake : de vorderingen tot gehele of gedeeltelijke schorsing van het Vlaamse decreet van 26 juni 2020 « tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 2 december 2020 werd de heer VAN STEEN Jean, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen o

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 4 december 2020 werd de heer DENIES Jacques, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter va

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 december 2020 werd de heer DELBASCOURT Philippe, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangew Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 23 augustus 2021 tot en met 22 augustus 2022.(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van weggedeelten van gewestwegen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van een weggedeelte van de Koninginnelaan op het grondgebied van de stad Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de regeling van de meldingsplicht en een progressieve schaal van de administratieve geldboetes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging tot 31 maart 2021van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044464 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 68 tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020205556 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden van de beroepen monteur sanitaire verwarming, brood- en banketbakker, magazijnier, industriële schilder, onderhoudstuinier, fonteinier, uitsnijder/uitbener, koelmonteur type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020205557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de erkenning en de verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019 en in het eerste en tweede semester van 2020, genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 21 maart 2019 betreffende de validering van de vaardigheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020016389 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de openbare diensten Overeenkomstig artikel 327, &s(...) Onder 'openbare diensten' worden hier bedoeld: de bestuursdiensten van de Staat, de besturen van de(...) type bericht prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020031737 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-20/0036: Louyet Brussels NV / BMW Brussels. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 16 december 2020, ontving de audit Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de handel, onderhoud en her(...) type bericht prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205422 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 16 november 2020, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 23 november 2020, heeft de Politierechtbank Antwerpen, afdeling M « Schendt het artikel 37/1, vervangen bij de Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersve(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205547 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: secretarissen bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, arrondissement Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer: BNG20118 (...) Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2020. De lijst van laureaten is o(...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205572 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Performance Management (niveau ****2) voor de **** **** en Ondersteuning. - ****: ****20125 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2020. De lijst van(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

document

type document prom. 26/11/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020205321 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot verlenging van de toekenning van de verhoogde AktiF- en AktiF PLUS-subsidies en tot aanpassing van het maximumbudget van de plaatselijke besturen

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 15/10/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020205408 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de adviescommissie over de beroepen vermeld in artikel D.I.6 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020031731 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 14 september 2020: - word - wordt Mevr. AIT DAOUD, Nabilla, benoemd tot lid van het voormelde Beheerscomité, in de hoedanighe(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020044400 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 9 december 2020 : Met ingang van 15 novemb Mevrouw Dorine, Van Geert, bij de buitendiensten. Een beroep tot nietigverklaring van de voormel(...) type benoemingen prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020044401 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 9 december 2020 : Met ingang van 1 decembe Mevrouw Alexia, Van Cleven, bij de buitendiensten. Een beroep tot nietigverklaring van de voorme(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020204437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, is de heer BRISCOLINI Carlo benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer VIROUX Christi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020016385 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaats van assistent (****) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Assistent administratieve onder(...) Toelichting: Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020016398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van secretarissen (niveau B) voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: (...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een atte(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020044267 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Een betrekking van niveau A1 en een betrekking van niveau A3 FR voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref talent20-07 en 08) 1. Int(...) Er is een betrekking vacant verklaard bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ta(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Fernand DE DONNEA De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205567 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** van de vergelijkende selectie van **** **** **** Assistent (niveau ****2) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - ****: ****20014 Deze selectie werd afgesloten op 18/09/2020. De lijst ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en **** verstuurd naar de **** van het Direct(...)

document

type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020016401 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Aanwijzing Dokter Philip TAVERNIER, Leidend ambtenaar, machtigt de heer Thibaut DORBAN en de heer Paul-André BRIFFEUIL (Adviseur): - om, in zijn naam, de conclusies en nota's met betrekking tot de geschillendossiers van de Dienst v(...) - om, in zijn naam, de beslissingen van de Leidend ambtenaar, de verzoekschriften en de beroepsakte(...) type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige trainers people skills (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20073 Deze selectie werd afgesloten op 08/12/2020. Er zijn 6 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205555 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (m/v/x) (niveau B met schaarste) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20095 Deze selectie werd afgesloten op 02/11/2020. Er zijn 10 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205563 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs. - Oriëntatie Elektromechanica (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB20010 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2020. Er z(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java Ontwikkelaars (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19262 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2020. Er zijn 0 laureat(...) type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Facility Managers Assistent (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20032 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2020. De lij(...) type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205564 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Java Ontwikkelaars (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19234 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2020. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205568 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummers: BFG20127 - BFG20128 - BFG20129 - BFG20127 - Teamcoördinatoren personeels- en loonadministratie(...) Er zijn 9 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2020 (datum PV). - BFG20128 - Att(...) type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205569 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Beleid en Ondersteuning Teamcoördinatoren personeels- en loonadministratie (m/v/x). - Selectienummers: BNG20108 - BNG20110 - BNG20111 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2020 (datum PV). - BNG20110 - Att(...) type document prom. -- pub. 22/12/2020 numac 2020205578 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vastgoed Analisten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20130 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2020. Er zijn 11 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...)
^